ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU-CATERING


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚĆI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA W OPARCIU
O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ (CATERING).

Aby ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć działalność musi polegać na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte. Imprezy zamknięte to takie, które organizowane są w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta na podstawie zawartej z nim umowy.

Są trzy rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA:                                                                                                                                                          

I.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 II. 

   Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5%- 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi            w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

UWAGA!

Co roku należy złożyć do 31 stycznia oświadczenie o  ilości sprzednych poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia naliczana jest co roku opłata za korzystanie   z zezwolenia.

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Gminy Pcim lub na rachunek :
Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001 (z zapisem: opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz.2137 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl