ZEZWOLENIA NA DETALICZNĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU


Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Aby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu należy mieć odpowiednie zezwolenie. O udzielenie właściwego zezwolenia ubiega się przedsiębiorca prowadzący lub chcący prowadzić na terenie gminy placówkę detaliczną lub gastronomiczną ze sprzedażą detaliczną napojów alkoholowych.

Są trzy rodzaje zezwoleń:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa
w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669).

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA

I.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
II.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5%- 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
III.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o których mowa wyżej wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie I.

T E R M I N Y

 do 31 stycznia:

1. Złożenie pisemnego oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

W oświadczeniu podaje się kwotę należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatków od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

2. wniesienie I raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym.

do 31 maja :

wniesienie II raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

do 30 września:

wniesienie III raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia , co oznacza, iż wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić „DO” danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia.

do 14 dni :

należy zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych w zezwoleniu, w tym również informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym zakresie.

  Zezwolenie organ zezwalający cofa w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

  Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

  Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2277)

 

Sprawę załatwia: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska, pok. 18, tel. 12 274 80 50 wew. 18.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl