Zasiłek rodzinny wraz z dodatkamiUstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


TEST Zasiłek rodzinny to częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.
 W przypadku powyższych punktów 1 oraz 2, mowa o dziecku:
• do ukończenia 18. roku życia,
uczącym się w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO wynosi miesięcznie:
•  95,00 zł na dziecko do 5 roku życia;
• 124,00 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia;
• 135,00 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami zależny jest m.in. od kryterium dochodowego.
Wynosi ono 674,00 zł miesięcznie/ na osobę w rodzinie.
• Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764,00 zł.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY?
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, gdy,  
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
! Przy „nieznacznym” przekroczeniu kryterium dochodowego tj. 674,00zł/ 764,00zł istnieje możliwość otrzymania zasiłku rodzinnego z dodatkami przy zastosowaniu tzw. „mechanizmu złotówka za złotówkę” – czytaj więcej.

 

DODATKI DO ZASIŁKU

 

1. „BECIKOWE” - Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Ile?
Jednorazowo w wysokości 1.000,00zł.
Komu przysługuje?
Rodzicowi z tytułu urodzenia dziecka, jeśli kryterium dochodowe nie przekracza 1922 zł (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę).
Do kiedy złożyć wniosek?
Wniosek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Czy kobieta musi zaświadczyć o pozostawaniu pod opieką medyczną podczas ciąży?
Tak, a opieka medyczna musi być świadczona nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Kto może wystawić takie zaświadczenie?
Lekarz lub położna.
• Wzór tego zaświadczenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

 

2. Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM

Ile?
400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci.
Komu przysługuje?
W okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:
-> matce lub ojcu,
-> opiekunowi faktycznemu dziecka,
-> opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.
• Osoba ta musi być uprawniona do urlopu wychowawczego!

Na jak długo?
• nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy kalendarzowych
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:
1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
5. korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 

3. Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Ile?
• 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.
• jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Komu przysługuje?
• samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu (tj. panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
• opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
-> drugi z rodziców dziecka nie żyje;
-> ojciec dziecka jest nieznany;
-> powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

4. Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
Ile?
95 zł  miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Komu przysługuje?
Dodatek przysługuje  matce  lub  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi prawnemu dziecka.

 

5. Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Ile?
90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia, 110 zł od 5 do 24 roku życia.
Komu przysługuje?
• Dziecku do 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
• Dziecku od16 roku życia do 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

6. Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Ile?
100 zł na dziecko, raz w roku.
Komu przysługuje?
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.
• Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 

7. Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
Ile?
• 113 zł miesięcznie – jeśli dziecko mieszka tam, gdzie się uczy,
• 69 zł miesięcznie, jeśli dojeżdża.
• Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

______________

WZORY POTRZEBNYCH WNIOSKÓW DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl