XXXV Sesja Rady Gminy Pcim - 24 czerwca 2022 roku o godz.12.00

2022-06-23


Pcim, 10 czerwca 2022 r.

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że XXXV Sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku /piątek/ o godz. 12.00
w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu – budynek OSP Pcim.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Pcim.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pcim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pcim.
 7. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Pcim sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim za 2021 r.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pcim z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do tego wniosku.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Pcim zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży.
 16. Podjęcie uchwały wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia jego regulaminu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/231/2021 Rady Gminy Pcim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pcim za 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 22. Zakończenie XXXV sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim


Piotr Sadowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl