XXV Sesja Rady Gminy Pcim

2021-06-21


Zamieszczamy dodatkowo link do transmisji online.

Zachęcamy do obejrzenia!

 


Pcim, 14 czerwca 2021 r.

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że XXV Sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu

/budynek Strażnicy OSP Pcim/.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawieokreślenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pcim na rok szkolny 2021/2022.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Pcim.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pcim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pcim.
 7. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Pcim sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pcim sporządzonej na dzień 31.12.2020 r.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego wniosku.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pcim za rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym dzierżawcom.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie wraz z odpowiedzią na skargę.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie wraz z odpowiedzią na skargę.
 18. Analiza porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej GOKiS w Pcimiu za 2020 r.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 22. Zakończenie XXV sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Piotr Sadowski

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl