XLII Sesja Rady Gminy Pcim - 3 lutego 2023 roku o godz.14.00

2023-01-30


Pcim, 25 stycznia 2023 r.

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY
Informuję, że XLII sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 3 lutego 2023 roku /piątek/ o godz. 14.00
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pcim do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pcim do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pcim prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego polegającego na realizacji chodnika (dokumentacja projektowa) przy drodze powiatowej
nr K 1689 Budzów - Trzebunia - Stróża w miejscowości Trzebunia.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim dla działki ewidencyjnej nr 8809.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pcim dla działki ewidencyjnej nr 474.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pcim na rok 2023.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Pcim na rok 2023.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie sesji Rady Gminy Pcim w zdalnym trybie obradowania.
19.    Wolne wnioski i informacje.
20.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
21.    Zakończenie XLII sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

                                                                                                       dr Piotr Sadowski

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl