Wspieranie rodziny

2021-01-18


Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

2) powrotu do rodziny;

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich 

    kontaktów;

4) stabilnego środowiska wychowawczego;

5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrza-

     łości;

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

5) pomocy w integracji rodziny;

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

7) dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1) pracy z rodziną;

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

2) placówek wsparcia dziennego;

3) rodzin wspierających.

 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

 

 

Rola asystenta rodziny

Asystent rodziny jest osobą, towarzyszącą rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga oraz wspiera rodzinę w pokonywaniu trudności tak, aby w przyszłości potrafiła ona samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje również  z  rodzinami dzieci niepełnosprawnych, a także z kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem”.

Celem głównym pracy asystenta z rodziną jest poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Celem  szczegółowym  pracy asystenta rodziny jest:

 • Pomoc we wzbudzeniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów;
 • Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny;
 • Wsparcie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny;
 • Tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych;
 • Tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny;
 • Motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny;
 • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej).

 

Do zadań asystenta należy m.in.:

 • pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi,
 • doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas,
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie   

             rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach,

 • uczenie, w jaki sposób członkowie rodziny powinni rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć,
 • wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy,
 • edukowanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, 

             podział obowiązków domowych),

 • doradzanie, jak planować wydatki,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie m.in. w trakcie wizyt w różnych urzędach,
 • organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów),
 • pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów

             skutecznego poszukiwania pracy,

 • pomoc w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dzieci i

            dorosłych członków rodziny,

 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom

             i rodzinie,

 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w

             ramach ustawy „Za życiem”.

 

Rodzina wspierająca

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny.

Do zadań własnych gminy należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z 

    rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 1. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do

             specjalistycznego poradnictwa,

 1. organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
 2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4) finansowanie:

      a)   kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

      b)   podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

      c)   kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, ponoszonych  

            przez rodziny wspierające;

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

     opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym

     ośrodku preadopcyjnym;

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich

     właściwemu wojewodzie;

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w

     wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o niewywiązywaniu się rodziców z

     ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Ustawa za życiem

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”. Kobiety i rodziny oczekujące narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji niniejszej ustawy. Zgodnie z przepisami ustawy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu zapewnia takim kobietom i rodzinom dostęp do:

• Wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł;

• Informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży;

• Poradnictwa prawnego;

• Wsparcia psychologicznego;

• Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl