Wiedza kluczem do sukcesu!


Projekt Wiedza kluczem do sukcesu! - Rekrutacja
Do pobrania : regulamin i plakat

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu!” na rok szkolny 2017/2018

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wiedza kluczem do sukcesu! w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ; 10 Oś Priorytetowa wiedza i kompetencje;  Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego; Poddziałanie  10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
2. Okres realizacji projektu trwa od 01.08.2017 do 15.08.2018.
3.Głównym celem projektu jest poprawa wyników szkolnych i podniesienie atrakcyjności ofert edukacyjnej Szkoły podstawowej w Trzebuni poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wśród jej  uczniów/uczennic i nauczycieli w latach  2017, 2018...

Regulamin do pobrania w dziale "Pliki do pobrania"

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl