Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

2022-10-03


W dniu 3.10.2022 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej. Zgodnie z  art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz.1327) ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz  na stronie internetowej Gminy Pcim .

Uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ukazania oferty pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: biuropromocja@pcim.pl

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl