Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej


Tryb postępowania
Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów :
1. Zgłoszenie (telefoniczne, osobiste lub pisemne) potrzeby w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu.
2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.
3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.
4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
7. Po uprawomocnieniu się decyzji – realizacja pomocy.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl