Szkody w uprawach i płodach rolnych


Zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek oszacowanie szkód łowieckich:

  • W terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
  • W przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
  • poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem  wegetacji,
  • w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Wniosek, zgłoszenia szkody zawiera w szczególności:

  • imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody /miejscowość, gmina, nr ewidencyjny uszkodzonej działki/
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
  • numer Księgi Wieczystej dla uszkodzonej działki/aktualny wypis z ewidencji gruntów
  • umowę dzierżawy  (kopię) w przypadku kiedy właścicielem gruntu jest inna osoba niż wnioskodawca.

Do wniosku Poszkodowany dołącza oświadczenie, iż na dzień składania wniosku na podstawie art. 27b ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1683.) nie złożył oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Formularz zgłoszenia szkody - formularz - znajduje się poniżej, w sekcji "Pliki do pobrania"

Właściwy dzierżawca, zarządca obwodu łowieckiego do którego należy zgłosić szkodę:
Odszukanie działki (miejsca wystąpienia szkody) na stronie geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – MIIP: miip.geomalopolska.pl (zakładka wybierz mapę – rolnictwo – obwody łowieckie aktualne)

Wykaz obwodów łowieckich na terenie Gminy Pcim:

KOŁA ŁOWIECKIE GMINA PCIM - zgłaszanie szkód:
- 141 KŁ. Orzeł - M. Mleczek tel. 501 363 076
- 143 KŁ. Orzeł - J. Muniak tel. 601 857 135
- 166 KŁ. Ryś - S. Suder tel. 603 638 349
- 167 KŁ. Puszcza - T. Baduch tel. 604 533 663
- 168 KŁ. Świt - S. Zębol tel. 607 612 197
- 169 KŁ. Groń - G. Nieciąg tel. 662 210 532
- 185 KŁ. Sokół - M. Szklarski tel. 603 122 558
- 188 KŁ. Jeleń - P. Figuła tel. 783 080 582

Obwody łowieckie dostępne są pod odnośnikiem: https://krakow.pzlow.pl/kola-lowieckie/obwody-lowieckie/

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 776).

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl