SZKODY ŁOWIECKIE


W  związku z wprowadzeniem zmiany ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (tj. Dz. U. 2017 r. poz.1295 z późń. zm.) z dniem 23 sierpnia 2018 r. miejsce składania wniosku o szacowanie szkód łowieckich w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich winien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

W obecnym stanie prawnym szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W celu uzyskania informacji na terenie jakiego koła łowieckiego wystąpiła szkoda można posłużyć się mapą obwodów łowieckich w małopolsce zamieszczoną na stronie internetowej: http://miip.geomalopolska.pl/imap/?gpmap=gp33, oraz poniższymi danymi o kołach łowieckich działających na terenie Gminy Pcim:

 

Nazwa Koła Łowieckiego

Obwód Łowiecki

Adres do korespondencji

   Koło Łowieckie   "PUSZCZA"

167

31-518 Kraków, ul. Moniuszki 10/2

Koło Łowieckie "RYŚ"

166

32-425 Trzemeśnia 437

Koło Łowieckie "ORZEŁ"

141, 143

32-400 Myślenice, ul. Dąbrowskiego 73

Koło Łowieckie „JELEŃ”

188

34-424 Szaflary, ul. Palenice 8A

Koło Łowieckie „SOKÓŁ”

185

32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 310A

Koło Łowieckie           „GROŃ” 

169

32-220 Maków Podhalański, ul. Lipowa 1 

Wojskowe Koło Łowieckie „ŚWIT”

168

30-901 Kraków, ul. Wrocławska 21

Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia szkód łowieckich:

 1. W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w sadach) należy zawiadomić na piśmie osobę upoważnioną przez koło łowieckie do przyjmowania zgłoszeń o szkodach.
 2. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, koło łowieckie dokonuje oględzin (szacowania szkód). O terminie szacowania koło łowieckie zawiadamia poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem. Na żądanie jednej ze stron w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel Izby Rolniczej. Rolnik może ustanowić, na mocy pisemnego upoważnienia, swojego pełnomocnika, który będzie go reprezentował przy oględzinach.
  Z wykonanych czynności przedstawiciel koła łowieckiego sporządza protokół. Protokół podpisują: szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
 3. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest zobowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Z wykonywanych czynności sporządzany jest protokół.
 4. Podpisanie protokołu bez uwag oznacza zgodę na zawarte w nim ustalenia i określoną wysokość odszkodowania. Jeżeli poszkodowany rolnik nie zgadza się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością odszkodowania powinien dopilnować, aby te zastrzeżenia i uwagi zawarte były w protokole.
 5. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu  ostatecznego szacowania szkody.

W przypadku sporów o wysokość odszkodowań, po ostatecznym szacowaniu, należy zwrócić się do Urzędu Gminy z pisemnym wnioskiem w celu mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku braku porozumienia strony mogą dochodzić swych roszczeń przed sądem.

Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje:
- osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach  leśnych;
- posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa
w drodze uchwały;
- posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
- za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
- za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
- za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Z zapisu art. 47 ust.1 ustawy Prawo łowieckie wynika obowiązek współdziałania rolnika – plantatora przy zabezpieczaniu gruntu przed szkodami. Takie współdziałanie polegać może np. na grodzeniu plantacji przyleśnych lub innych (z uwagi na ukształtowanie terenu) szczególnie narażonych na występowanie szkód, ustawianie strachów, wykładania środka zapachowego dostępnego w miejscach zgłoszeń lub powstrzymywaniu się od zakładania w takich miejscach plantacji szczególnie narażonych na zniszczenie (ziemniaki, kukurydza, owies, łąka).

W myśl art. 26 powyższej ustawy w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

 • parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
 • tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
 • tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
 • budowle, zakłady i urządzenia; tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W związku z powyższym szkody te należy zgłaszać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. (12) 63-03-580, fax. (12) 63-03-579

 

Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową np. wilki, bobry odpowiada Skarb Państwa, a szkody te, należy zgłaszać na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. (12) 619-81-20

 

Pozostałe dane kontaktowe:
Polski Związek Łowiecki w Krakowie
Żywiecka 12, 30-427 Kraków
tel. (12) 634-25-34, fax. (12) 252-03-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl