Świadczenia niepieniężne


Praca socjalna
Praca socjalna przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany przez nich dochód.

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Pracę socjalną prowadzi się z:
• osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
• społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Pomoc w zakresie pracy socjalnej obejmuje głównie:
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
• poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę wymagają opieki ze strony drugiej osoby lub pomocy w wykonywaniu czynności domowych, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
• zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,
• opiekę higieniczną,
• zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze w formie decyzji administracyjnej ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Posiłek w szkole i w domu
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom jak również osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji.
W ramach programu udziela się pomocy w formie:
• posiłku,
• świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
• świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc ta udzielana jest osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, spełniającym warunki otrzymywania pomocy wskazane w ustawie oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl