SPOTKANIE KONSULTACYJNE MIESZKAŃCÓW GMINY PCIM Z LGD TURYSTYCZNA PODKOWA - ZAPRASZAMY!

2022-07-28


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Pcim oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy wspólny obszar działania.

Spotkanie odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 ( czwartek ) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu.

Prosimy o przedyskutowanie w rodzinie i grupie znajomych oraz zapisanie (na luźnych kartkach), jakie są wg Państwa potrzeby rozwojowe i słabości gminy (terenu LGD), jakie są ich mocne strony i potencjał rozwojowy, jakie cele powinna postawić sobie LGD i w wyniku jakich działań mogłaby je osiągnąć. Takie przygotowanie się do spotkania usprawni jego przebieg.

Agenda spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:

I. Wprowadzenie

  1. Czym jest LGD Turystyczna Podkowa, jak działało, jakie ma osiągnięcia.
  2. Dlaczego LGD Turystyczna Podkowa zamierza działać nadal, zamierza rozszerzyć obszar działania o kolejne gminy, jaka jest misja LGD.
  3. Dlaczego chcemy stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju LGD i jakie są wymogi, wobec tego dokumentu.
  • rola konsultacji i warsztatów z lokalnymi społecznościami i partnerami w procesie tworzenia LSR
  • kto będzie oceniał, czy LSR spełnia warunki i wg jakich kryteriów

II. Warsztaty SWOT

  1. Zdefiniowanie przez uczestników (analiza) podstawowych potrzeb rozwojowych (słabych stron obszaru gminy i/lub LGD oraz zagrożeń zewnętrznych) w różnych obszarach (bez limitowania lub określania listy obszarów społecznych czy ekonomicznych)
  2. Zdefiniowanie przez uczestników elementów stanowiących potencjał obszaru gminy i/lub LGD (mocne strony oraz szanse zewnętrzne)
  3. Ustalenie hierarchii (istotności) poszczególnych elementów ze zgłoszonych SWOT.
  4. Analiza SWOT/TOWS pięciu obszarów o najwyższej istotności.
  5. Zgłoszenie przez uczestników propozycji, co do zdefiniowania celów (strategii), rezultatów (mierzalnych celów końcowych) i działań (planowanych do wykonania) do zapisania w LSR. Wyjaśnienie sposobu budowania drzewa celów strategii, celów końcowych wyrażanych mierzalnymi rezultatami (jakie mierniki) oraz działań planowanych do osiągania tych celów.

III. Zapoznanie uczestników z przebiegiem dalszych prac nad budową LSR, rolą ekspertów oraz sposobem i źródłami przekazywania informacji. Zapowiedź dalszych konsultacji i ich formy.

Serdecznie zapraszam,
Jan Marek Lenczowski
Prezes Stowarzyszenia

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl