Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023


Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie, kwoty 1200,00 zł. Pomoc przysługuje osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Gmina Pcim podpisała z Wojewodą Małopolskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023r.

W 2023 r. kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Pcim wynosi 104 969 zł. Gmina Pcim przeznaczyła na realizację w/w zadania ze środków własnych 155 031 zł. Całkowity koszt programu na rok 2023 r. to 260 000 zł.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl