Rodzina 500+


Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


TEST Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin. Początkowo świadczenie wychowawcze otrzymywali rodzice oraz opiekunowie na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Aktualnie świadczenie przysługuje rodzicom na każde z dzieci bez względu na dochody.
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lipca online:
• przez sempatia.mrpips.gov.pl,
• przez bankowość elektroniczną,
• przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu.

!Wnioski w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Pcimiu przyjmowane są:
1. w poniedziałki od 8.00 do 16.30,
2. od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00.
3. W sierpniu PIĄTKI SĄ DNIAMI WEWNĘTRZNYMI. Uprzejmie informujemy, iż wówczas nie przyjmujemy stron.

! Przypominamy, iż w 2020 r. nie należy składać wniosków o ustalenie prawa do „500+” na dzieci, na które obecnie pobierają Państwo to świadczenie, ponieważ prawo to ustalone zostało do dnia 31.05.2021 r.

OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI
Prawo do świadczenia 500+ nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

URODZENIE SIĘ DZIECKA, OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ, PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA
W przypadku dzieci:
• urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 r.,
• objętych opieką,
• przysposobionych,

Rodzice mają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - tak aby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
!W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego
Od 1 lipca 2019r zamiast decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia tut. organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu.

Koordynacja świadczenia wychowawczego
W przypadku, gdy jeden z członków rodziny pracuje i mieszka w jednym z krajów objętych koordynacją, organ właściwy tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie charakteru oraz faktycznego miejsca pobytu członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, tj. Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Jeżeli w ramach w/w postępowania organ właściwy ustali, że wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Polski przekazuje sprawę do Wojewody Małopolskiego celem ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl