RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCE KONCESJI, ZEZWOLEŃ I WPISÓW DO REJESTRÓW


Rodzaje działalności wymagające koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów

Koncesje, zezwolenia, wpisy do rejestrów działalności regulowanej

Przed rozpoczęciem działalności, jeśli już będziesz wiedział jaką firmę chcesz otworzyć, sprawdź czy nie potrzebujesz koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność gospodarcza, której podjęcie jest uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę warunków szczególnych jest nazywana działalnością reglamentowaną. Warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę są zazwyczaj związane z konkretnym rodzajem działalności i jej przedmiotem.

Czasami, aby prowadzić jakiś biznes jest wymagane posiadanie szczególnych uprawnień np. do wykonywania zawodu albo zatrudniania osób posiadających określone uprawnienia zawodowe, spełnienie warunków  lokalowych, technicznych, posiadanie właściwego sprzętu lub pojazdu.

Przepisy dotyczące działalności reglamentowanej

Przepisy szczegółowo określają:

 • rodzaj działalności objętej reglamentacją
 • szczególne warunki wykonywania danego rodzaju działalności
 • organ-urząd reglamentacyjny
 • jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o rozpoczęcie działalności reglamentowanej
 • tryb postępowania organu reglamentacyjnego
 • zakres i formę kontroli na etapie podejmowania oraz wykonywania danej działalności
 • podstawy odmowy udzielenia zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru przez właściwy organ, ograniczenia, podstawy cofnięcia.

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie działalności reglamentowanej to będziesz potrzebował specjalnego pozwolenia, które z reguły jest odpłatne. W zależności od przedmiotu działalności może to być:

 • koncesja
 • zezwolenie
 • wpis do rejestru działalności regulowanej

Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach mogą obowiązywać przez czas określony.  

Najczęściej trzeba występować do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności. Możliwe jest także wydawanie decyzji przez organy administracji samorządowej, jeśli wynika to z konkretnych przepisów.

Na stronach internetowych urzędów znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje, jakie trzeba spełnić warunki do uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru, co musisz napisać we wniosku, jakie dostarczyć dokumenty, czy decyzja jest odpłatna i ile kosztuje. 

Koncesja

Jest to najbardziej rygorystyczne pozwolenie na działalność gospodarczą, która dotyczy przedsięwzięć  mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli albo ważny interes publiczny.

Wymóg uzyskania koncesji może dotyczyć tylko tych rodzajów aktywności gospodarczej, która nie może być wykonywana jako działalność wolna (czyli np. na podstawie wpisu do CEIDG, KRS) lub po uzyskaniu zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Najczęściej trzeba występować do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności. Koncesja ma postać decyzji administracyjnej, a jej wydanie poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. Urząd wydający koncesję może:

 • udzielić koncesji
 • odmówić udzielenia koncesji
 • ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku
 • odmówić zmiany koncesji

Jeśli przedsiębiorca nie spełnia wszystkich wymagań albo stwierdzi, że zachodzi obawa zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa i obywateli, to nie otrzymasz koncesji (decyzja o odmowie udzielenia koncesji) albo koncesja będzie miała ograniczony zakres. Możesz również otrzymać odmowę jej zmiany. Odmówić lub ograniczyć koncesji organ może także jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy i jest to w interesie publicznym.

O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca. Również ten, który już prowadzi działalność gospodarczą lub posiada koncesję na wykonywanie innego rodzaju działalności. Jeżeli odmówiono Ci wcześniej koncesji, to masz prawo ponownie o nią wystąpić.

Przed wydaniem koncesji organ administracji sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje gwarancję prawidłowego -zgodnego z prawem jej wykorzystania.

Pamiętaj! Po otrzymaniu koncesji urzędy mogą kontrolować czy prowadzisz swoją działalność zgodnie z jej treścią i warunkami a także bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem obronności czy dóbr osobistych obywateli. Jeśli nie będziesz dotrzymywał warunków koncesji może być zmieniony jej zakres a nawet może zostać cofnięta.

W sytuacji zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji.

Oto przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania koncesji:

 • poszukiwania, rozpoznawania kopalin,  wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub dwutlenku węgla (udziela minister właściwy do spraw środowiska lub też w sprawach nie zastrzeżonych dla tego ministra wojewoda lub starosta)
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produktami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych);
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, transportowania i sprzedaży paliwami i energią (udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki)
 • przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania (udziela minister właściwy do spraw środowiska)
 • ochrony osób i mienia, czyli działalność tzw. agencji ochrony (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych)
 • przewozów lotniczych (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (udziela Przewodniczący Krajowej rady Radiofonii i Telewizji)
 • prowadzenia kasyn gry (udziela Minister Finansów).

Zezwolenie

Zezwolenie to inna niż koncesja forma reglamentowania działalności gospodarczej. Zezwolenia są wydawane po sprawdzeniu czy przedsiębiorca jest w stanie i ma możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi spełniać określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Przepisy prawa ściśle określają, czy dana działalność wymaga zezwolenia oraz jaki urząd lub ministerstwo go wydaje.

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania administracyjnego.  Może zawierać warunki specjalne, które trzeba spełnić.

Uwaga! Jeżeli spełniasz wszystkie wymagania wykonywania określonej działalności, to organ jest zobowiązany do udzielenia zezwolenia.

Oto przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • wytwarzania i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych
 • prowadzenie składu podatkowego
 • wykonywanie rybołówstwa morskiego
 • prowadzenie szeregu działalności w zakresie finansów np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych, prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej
 • prowadzenie giełdy towarowej
 • instalacje lub naprawa określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,  w tym m.in. tachografów cyfrowych
 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Działalność regulowana

Działalność regulowana jest najprostszą formą reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce. Wymaga jedynie spełnienia przez przedsiębiorcę, poza złożeniem wniosku, określonych w przepisach warunków jej prowadzenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej. Rejestry te są prowadzone przez różne urzędy, w zależności od rodzaju działalności. Są jawne i każdy może je przeglądać za pośrednictwem organu, który go prowadzi. W rejestrze ujawnione są dane dotyczące firmy, numer NIP oraz inne dane ujawnione na wniosek organu ale tylko te które są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

Odmowa wpisu do rejestru jest możliwa tylko gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 • w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach

Uwaga! Przedsiębiorca musi przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie  warunków do wykonywania działalności regulowanej.

Przed złożeniem wniosku  do rejestru działalności regulowanej musisz być już przedsiębiorcą zarejestrowanym np. w CEIDG. Jeśli więc dopiero zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą, najpierw dokonaj jej rejestracji w CEIDG albo KRS i potem złóż wniosek do rejestru.  

Do każdego wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do CEIDG wniosek możesz również złożyć w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej powinieneś złożyć wniosek do organu, który Cię zarejestrował w celu wykreślenia z rejestru. Natomiast jeśli w ogóle zamierzasz zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy jej wyrejestrowanie w CEIDG albo w KRS (w zależności od formy jej prowadzenia).

Przykładowe rodzaje działalności, które wymagają uzyskania zezwolenia:

 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, rejestr prowadzi marszałek województwa
 • usługi detektywistyczne, rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, rejestr prowadzi okręgowa rada lekarska
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, rejestr prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób lub rozlew napojów spirytusowych, rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów  kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów, rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
 • organizowanie imprez turystycznych, rejestr prowadzi marszałek województwa
 • działalność kantorowa, rejestr prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski, pośrednictwa do pracy za granicą obywateli polskich, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej, rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce siedziby agencji zatrudnienia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

ŹRÓDŁO: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl