RODO - ochrona danych osobowych


Znajdziecie tu Państwo m.in. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pcimiu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Pcimiu jest: Wójt Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu Gminy w Pcimiu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Dybłem w Urzędzie Gminy w Pcimiu za pomocą adresu ido [at] pcim.pl, tel: 500512636.
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Pcim - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Pcimiu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Pcim;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pcim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pcim.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Pcimiu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wójt
mgr Piotr Hajduk
/Administrator danych osobowych/ 

Pliki do pobrania:
attachment  zal_nr_1_klauzula__udzielenie_zamowienia_publicznego.odt attachment  zal_nr_2_klauzula_zawarcie_umowy.odt attachment  zal_nr_3_klauzula_KPA_sprawy_zalatwiane_milczaco.odt attachment  zal_nr_4_klauzula_skargi_wnioski_petycje.odt attachment  zal_nr_6_klauzula__pracownik.odt attachment  zal_nr_7_klauzula_zagospodarowanie_przestrzenne.odt attachment  zal_nr_8_klauzula_woda_scieki_odpady.odt attachment  zal_nr_9_klauzula_zgoda_na_przetwarzanie_DO.odt attachment  zal_nr_10_swiadczenia_rodzinne.odt attachment  zal_nr_11_oswiadczenie_klauzula_informacyjna.odt attachment  2_Klauzula_informacyjna_ustawa_o_dowodach_osobistych_9145918_10316040.docx attachment  3_Klauzula_informacyjna_Prawo_o_aktach_stanu_cyw_i_usto_zm_imienia_i_nazwiska_9145921_10316047.docx attachment  5_Klauzula_informacyjna_ustawa_o_ewidencji_ludnosci_9145931_10316070.docx attachment  Klauzula_Zakladowego_Funduszu_Swiadczen_Socjalnych.docx attachment  Informacja_dla_uczestnikow_spotkan_organizowanych_przez_UG_Pcim.pdf attachment  Klauzula_informacyjna_nagrywania_rozmow_telefonicznych_w_UG_Pcim_012020.pdf attachment  Klauzula_Informacyjna_RODO__w_zakresie_podatkow_i_oplat_lokalnych_w_Gminie_Pcim.pdf attachment  zal_nr_5_klauzula_stazysci_i_praktykanci.odt attachment  Kluazula_informacyjna_dotyczy_przetwarzania_danych_osobowych_nabor_rachmistrza_PSR2020.pdf attachment  Klauzula_informacyjna__Gmina_Pcim__uslugi_hotelarskie_ewidencja_obiektow.pdf attachment  KLAUZULA_RODO_PO_UKRAINSKU_REJESTR_PESEL_REJESTR_OBYW_UKRAINY.pdf attachment  klauzula_RODO_zakwaterowanie_obywateli_Ukrainy_Gmina_Pcim.pdf attachment  Obowiazek_informacyjny__zakup_pref_paliwa_stalego_dla_gosp_dom.pdf
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl