Remont drogi gminnej „Stróża – Swachtówka”

2021-01-18


 

Zadanie pn. Remont drogi gminnej „Stróża – Swachtówka” nr 540360 K w miejscowości Stróża w km 0+510-0+530, 0+770-0+810, 0+990-1+120  realizowane w ramach udzielonej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2020 roku zgodnie z umową dotacji nr WR-III.637.23.3.2020.TP z dnia 18 grudnia 2020 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 80 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTCYJI: 103 919,85 zł

Zakres remontu drogi obejmuje wymianę uszkodzonej podbudowy wraz z nakładką asfaltową.

Grupą docelową projektu są użytkownicy przedmiotowej drogi.

Efektem projektu jest  REMONT DROGI GMINNEJ „STRÓŻA – SWACHTÓWKA” NR 540360 K W MIEJSCOWOŚCI STRÓŻA  W KM 0+510-0+530, 0+770-0+810, 0+990-1+120  

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl