PRZYPOMINAMY!

2022-06-21


W związku z częstymi zgłoszeniami do Urzędu Gminy w Pcimiu dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie naszej gminy przypominamy właścicielom i opiekunom psów, że zobowiązani do zabezpieczenia miejsca przebywania swoich zwierząt w taki sposób, by nie miały możliwości samodzielnie opuszczać posesji i aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci. Zobowiązuje do tego Ustawa o ochronie zwierząt.

PRZYPOMINAMY:

  1. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swego zwierzęcia;
  2. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia;
  3. O wyprowadzaniu psów poza swoimi posesjami na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
  4. O zabezpieczaniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren;
  5.  O niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;
  6. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, zieleńce i tp.
  7. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Zgodnie z art. 77 i art. 78 Kodeksu wykroczeń jeśli ktoś nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszczania wolno psa na terenie lasu.
Art. 166 głosi, że kto puszcza w lesie luzem psa, poza czynnościami związanym z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Obowiązujący kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody dokonane przez zwierzęta domowe. Art. 431§ 1 k.c. stanowi, że Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”

Jeśli zatem zwierzę domowe spowoduje szkodę osobową (np. pogryzienie) bądź majątkową będzie ciążył na posiadaczu psa obowiązek naprawienia szkody.

Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego czy zwierzę było pod nadzorem faktycznym człowieka, czy też zabłąkało się bądź uciekło. Ponosi ją osoba, która w danym momencie sprawowała nad nim opiekę !

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl