Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2021-01-18


Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie należy rozumieć jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (...), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

 1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;
 2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą (nierówność sił);
 3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej;
 4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

 

W ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
 4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

Procedura „Niebieskiej Karty”

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Zespół interdyscyplinarny oraz grupy robocze

Z uruchomioną procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny stanowi grupa specjalistów tj.  m.in. przedstawicieli policji, sądu oświaty, ośrodka pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy. Ponadto do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

 

Najważniejsze dane teleadresowe w sytuacji przemocy do lokalnych instytucji pomocowych:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Myślenicach – ul. Jagiellońska 8, 32-400 Myślenice – 510-132-396
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu – Pcim 563, 32-432 Pcim – 12 274-91-02
 • Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach – ul.  Jagiellońska 1, 32-400 Myślenice – 47 832 92 00

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach – ul. L.Solskiego 2, 32-400 Myślenice – 12 373 45 00

 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” - 800-120-022

Infolinia dla osób małoletnich dotkniętych przemocą 116 111

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl