Projekty ZOS


Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Pcim realizuje projekt w ramach programu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ A. granty za zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Pcim  poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Efektem zadania będzie wyposażenie 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Pcim w sprzęt komputerowy (laptop i mysz) i oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu wynosi 74999,25 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 74999,25 zł.

 

 

Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Od marca 2017 Gmina Pcim w partnerstwie z Województwem Małopolskim  realizuje projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w ramach RPO WM na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego  m.in. celem jest  podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.      W  ramach projektu od maja 2017 uruchomiono  Szkolny Punkt Informacji i Kariery  (SPInKa)  w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pcimiu, Publicznym Gimnazjum nr 2 w Stróży oraz w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Trzebuni.  Adresatami działań podejmowanych w ramach "SPInKi" są uczniowie gimnazjum, ich rodzice oraz nauczyciele . Wsparcie doradcze polega na prowadzeniu warsztatów dla uczniów klas I-III gimnazjum  (w dalszej perspektywie również uczniów szkoły podstawowej), konsultacji indywidualnych  dla uczniów i ich rodziców, organizacji wycieczek do zakładów pracy i na Targi Edukacyjne, organizacji spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, włączaniu uczniów do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej Szkolnego Punktu.  Udział w projekcie jest bezpłatny.  W ramach projektu pokryte zostaną m.in :

  1. Zakup wyposażenia SPInKi tj. komputer wraz z oprogramowaniem dla doradcy , biurka, szafy, krzesła, drukarki
  2. Studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne w ramach SPInKa.
  3. Koszty wydruków materiałów dla trzech doradców
  4. Koszty delegacji doradcy na szkolenie
  5. Koszty materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów z trzech Gimnazjów

 

Finansowanie  projektu :

  1. Lider projektu Województwo Małopolskie – kwota dofinansowania 32 431 942,07 ; wkład własny 3 604 273,20
  2. Partner: Gmina Pcim – kwota dofinansowania 122 011,21 ; wkład własny – 13 556,82 (wkład niepieniężny)

 

Projekt koordynowany  jest w imieniu Gminy  przez Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu.

 

Realizator : Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

 

 

Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

"Festiwal zawodów w Małopolsce"

W dniach 22- 23 marca 2018 r. młodzież gimnazjalna szkół biorących udział w projekcie pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" uczestniczyła na Targach Edukacyjnych w Krakowie -,,Festiwal zawodów w Małopolsce’’. Targi Edukacyjne, których organizatorem jest Województwo Małopolskie, odbywają się w ramach Festiwalu Zawodów. - Jest to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych w całym województwie małopolskim.

           Podczas tegorocznych Targów prezentowane były oferty edukacyjne szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych następujących grupach: administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, służb “mundurowych” oraz szkół zagranicznych -partnerów Województwa Małopolskiego z Węgier, Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Chorwacji. W ramach ekspozycji przygotowane zostały stoiska wystawiennicze kilkudziesięciu szkół zawodowych oraz szkół wyższych z kraju i zagranicy m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie . Wystawcy “na żywo” przedstawiali na czym polega kunszt poszczególnych zawodów. Dodatkowo wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad doradców zawodowych.

 

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/festiwal-zawodow/festiwal-zawodow-2018

 

Realizator : Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

 

Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

TARGI EDUKACYJNE W KRAKOWIE 2019

Uczniowie szkół  podstawowych z Gminy Pcim realizujących projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa X Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce w marcu 2019 r.  wzięło udział w targach edukacyjnych „Festiwal Zawodów”, które odbyły się na hali EXPO w Krakowie. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, dla których wybór dalszej ścieżki edukacji jest jedną z pierwszych istotnych decyzji w życiu. Uczniowie mieli w czym wybierać, ponieważ zorganizowanych było ponad 140 interaktywnych stoisk, na których prezentowały się szkoły branżowe m.in. gastronomiczna, budowlana, leśnicza, fryzjerska, ekonomiczna, rolnicza, służby mundurowe oraz technika z całej Małopolski. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad, konsultacji z doradcą zawodowym, zobaczyć ciekawe pokazy przedstawiające kunszt poszczególnych zawodów, a także sprawdzić swoją wiedzę w licznych quizach naukowych. Przedstawione zostały również szkoły dla osób słabowidzących oraz słabosłyszących.                                                          
Mamy nadzieję, że udział w targach pomoże uczniom naszych szkół w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

 

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/festiwal-zawodow/festiwal-zawodow-2019

 

                                                                                                                                                                    Realizator : Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

 

Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

WAKACJE

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 w trzech szkołach: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu , nr 1 w w Stróży oraz w Trzebuni zakończył się kolejny okres działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 SPInKi prężnie działały cały rok. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w formie warsztatów, wyjazdów zawodoznawczych  oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami, z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz sytuacją na rynku pracy. Doradcy zawodowi opracowywali z dziećmi  Indywidualne Plany Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla nich ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z ich zainteresowań i predyspozycji.

 Uczniowie, którzy zakończyli udział w projekcie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymali zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zakończenie udziału w projekcie.

 Kolejna edycja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery rusza już  po wakacjach od 1 września 2019 roku.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych.

 

 

Realizator : Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

 

 

Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

PROJEKT „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II” w TOKU

Początkiem września 2019 roku rozpoczął się ostatni rok realizacji zajęć w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w:
- Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu

-Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży

-Szkole Podstawowej w Trzebuni

Obecnie trwają zajęcia warsztatowe oraz indywidualne, na których zostają utworzone z uczniami Indywidualne Plany Działania. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 10. „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.1 „ Rozwój kształcenia  zawodowego”, 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”.
Realizacja doradztwa zawodowego w ramach SPInKI przyczynia się  do zapewnienia uczniom pomocy doradcy w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, a w konsekwencji do podniesienia w uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami. Doradcy podczas zajęć przekazują uczniom informację o równym dostępie do zawodów dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu co roku uczestniczą w „Festiwalu zawodów” w Małopolsce.W bieżącym roku jest on organizowany w dniach 19-21 marca w hali Expo Kraków przy ulicy Galicyjskiej 9 w Krakowie. Festiwal adresowany jest w szczególności do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, którzy przygotowują się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Podczas tego wydarzenia będą się oni mogli zapoznać z ofertą szkół branżowych z Małopolski, ale także – co szczególnie ciekawi uczniów – zobaczyć interaktywne prezentacje zawodów z różnych branż, spróbować samodzielnie wykonać czynności zawodowe na interesującym ich stanowiskach pracy, porozmawiać ze starszymi uczniami kształcącymi się w danym zawodzie. Rekrutacja do projektu jest ciągła, prowadzona z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania w sekretariatach szkół. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych.

                                                                                                                                                                    

Realizator : Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

 

Grafika przedstawia logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O tym, że wybór zawodu i szkoły ponadpodstawowej jest bardzo  ważny, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą  o tym także uczniowie z naszych szkół, którzy aktywnie uczestniczyli w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, którego realizacja dobiegła końca wraz z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020.

Gmina Pcim  przystąpiła do realizacji projektu w 2017 roku. Miejscem realizacji początkowo były to trzy szkoły gimnazjalne:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pcimiu,

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Stróży,

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Trzebuni

Następnie w wyniku reformy oświaty zostały włączone klasy VII i VIII ww. szkół podstawowych.

Rekrutacja do projektu odbywała się w sposób ciągły, prowadzona z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Celem projektu w zakresie wsparcia orientacji zawodowej było zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikała z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji edukacyjno – zawodowych doradców i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

Doradcy zawodowi w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących merytorycznych spraw i realizacji zadań z doradztwa zawodowo, z czego trzech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe całkowicie finansowane przez Województwo Małopolskie (lidera projektu), uzupełniając kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Wsparcie doradcze prowadzone było w formie warsztatów w tym spotkań zawodoznawczych z lokalnymi przedsiębiorcami oraz indywidualnych konsultacji, podczas których stworzone zostały Indywidualne Plany Działania w celu wyboru najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej wynikającej z jego zainteresowań i predyspozycji a także aktualnej sytuacji na rynku pracy.

SPInKi prężnie działały przez cały okres swojej działalności.

W ramach projektu Szkolne Punkty informacji i Kariery wyposażone zostały w niezbędne sprzęty komputerowe i meble

SPInKi ponadto zostały wyposażone w materiały biurowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów i doradców w tym: książki tematyczne, poradniki, informatory, czasopisma, informacje multimedialne np. filmy o zawodach i przykładowych ścieżkach kształcenia, płyty CD, itp.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których zapoznawali się z różnymi zawodami oraz aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych.

Organizowane były spotkania z rodzicami, podczas których przekazywano informacje na temat udziału ich dzieci w projekcie oraz że taka forma pomocy ma ułatwiać dzieciom podjęcie decyzji, co do dalszej drogi ich kształcenia oraz pomóc określić predyspozycje zawodowe.

Uczniowie, którzy zakończyli udział w projekcie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły otrzymali zaświadczenie potwierdzające opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zakończenie udziału w projekcie.  

Realizacja doradztwa zawodowego w ramach SPInKI przyczyniła się  do zapewnienia uczniom pomocy doradcy w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej,a w konsekwencji do podniesienia ich zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami. Doradcy podczas zajęć przekazywali uczniom informację o równym dostępie do zawodów dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu w 2018 i 2019 roku uczestniczyli w „Festiwalu zawodów” w Krakowie. Festiwal adresowany był w szczególności do uczniów klas kończących gimnazjum, a później szkołę podstawową, którzy przygotowywali się do wyboru szkoły ponadpodstawowej. Podczas tego wydarzenia mogli się oni zapoznać z ofertą szkół branżowych z Małopolski, ale także – co szczególnie ciekawiło uczniów – zobaczyć interaktywne prezentacje zawodów z różnych branż, spróbować samodzielnie wykonać czynności zawodowe na interesujących ich stanowiskach pracy, porozmawiać ze starszymi uczniami kształcącymi się w danym zawodzie.

W 2020 roku organizator - Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM podjął decyzję o odwołaniu Festiwalu Zawodów w planowym terminie 19-21 marca kierując się bezpieczeństwem gości, wystawców i zwiedzających, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 10. „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.1 „ Rozwój kształcenia  zawodowego”, 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”. 

Kończymy kolejny projekt bogatsi o nowe doświadczenia. Dziękujmy doradcom zawodowym za zaangażowanie i współpracę przy projekcie.

                                                                                                                                                                                

Realizator : Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl