Projekt „Czas na pracę 30+”

2022-05-13


Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o możliwości udziału w projekcie „Czas na pracę 30+”
 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2021r. – 30.06.2023r.

CEL PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet.

DLA KOGO JEST PROJEKT

Grupą docelową są osoby w wieku 30 lat i więcej mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie powiatu myślenickiego, pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Osoby powyżej 50 roku życia;
  • Osoby długotrwale bezrobotne;
  • Osoby z niepełnosprawnościami;
  • Osoby o niskich kwalifikacjach;
  • Kobiety.

 

Wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie osoba, która przystąpi do projektu „Czas na pracę 30+” do momentu zakończenia swojego udziału w tym projekcie nie może uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Urząd zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM (o ile spełniać będą przesłanki określone w innych kryteriach projektu).

Z JAKIEGO WSPARCIA MOŻE SKORZYSTAĆ UCZESTNIK PROJEKTU

Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego świadczonego wraz z subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi. Poprzedzać je będzie identyfikacja potrzeb bezrobotnego oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania lub (w przypadku osób posiadających IPD, dla których stwierdza się taką potrzebę) aktualizacja IPD.

KIEDY I JAK MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Rekrutacja do projektu rozpocznie się z dniem 01.06.2021r. i prowadzona będzie w sposób ciągły w całym okresie realizacji projektu lub do momentu osiągnięcia zakładanej w projekcie liczby uczestników.

 

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikiem PUP pod numerem telefonu 12 372 96 24.

Szczegółowe informacje oraz aktualne druki wniosków i formularzy można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach (Myślenice, Drogowców 2), Filii Urzędu Pracy w Dobczycach (Dobczyce, ul. Szkolna 20b) lub na stronie Internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach.  

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl