Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

2022-03-02


obraz przedstawia z lewej strony flagę Polski w barwach biało czerwonych oraz po prawej stronie godło Polski białego Orła w  złotej koronie na czerwonym tle

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT DOFINANSOWANIA: 47 093,00 Zł. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi;

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Osoby objęte pomocą z Programu muszą stale przebywać w domu tj. nie korzystać z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. 

Opieka wytchnieniowa będzie bezpłatna i będzie przysługiwała w ilości do 240 godzin w ramach pobytu dziennego oraz 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Gmina przyznawać będzie usługi opieki wytchnieniowej biorąc pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. 

Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu, gdzie zostaną podane szczegółowe informacje.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl