Program "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"-edycja 2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”  który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT DOFINANSOWANIA: 132 957,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu, którymi są osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (osoby z niepełnosprawnościami):

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Usługa  będzie bezpłatna i będzie świadczona dla 5 osób w ilości godzin uzależnionych od stopnia niepełnosprawności.

Gmina przyznawać będzie usługi asystencji osobistej biorąc pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. 

Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu, gdzie zostaną podane szczegółowe informacje.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl