POŚ 2022-2027


Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2022 -2027

z Perspektywą na lata 2028 - 2032”

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.)

Wójt Gminy Pcim zawiadamia, że w dniach od 01.07.2022 do 22.07.2022 dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2022 -2027 z perspektywą na lata 2028-2032”

Projekt programu wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Pcim, pokój nr 21 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30. W tym samym czasie udostępniony jest on również w formie elektronicznej:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim (Środowisko -> Ogłoszenia Środowiskowe Różne -> 2022),

- na stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/ (Dla mieszkańców -> Ochrona Środowiska -> POŚ 2022-2027);

Osoby, jednostki organizacyjne i inne instytucje zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy Pcim mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu programu w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- drogą elektroniczną na adres ePUAP (/120904/skrytka) lub mail sekretariat@pcim.pl, w tytule należy wpisać: Uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2022-2027 z perspektywą na lata 2028-2032”;

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim z dopiskiem na kopercie: Uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2022-2027 z perspektywą na lata 2028-2032”;

- osobiście w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Gminy Pcim w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem: Uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2022-2027 z perspektywą na lata 2028-2032” lub podczas spotkania publicznego w trakcie wyłożenia programu w Urzędzie Gminy Pcim

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 12 274 80 50 wew. 19 lub e-mailowy na adres: kchmiel@pcim.pl

Zalecane jest składanie uwag na dedykowanym formularzu konsultacyjnym, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim (Środowisko -> Ogłoszenia Środowiskowe Różne -> 2022) oraz na stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/ (Dla mieszkańców -> Ochrona Środowiska -> POŚ 2022-2027)

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pcim.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl