Policja - plan działań priorytetowych dla Gminy Pcim

2021-09-07


Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 r. został opracowany plan działań priorytetowych dla gminy Pcim obejmujący zagadnienia:

Niestosowanie się do przepisu art 431 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spożywanie alkoholu w miejscach objetych zakazem (Dz.U. 2021 r., poz. 1119), art 145 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2021 r., poz. 281) , zaśmiecanie miejsc publicznych, demoralizacja młodzieży.

Plan działania obejmuje obszary takie jak:

1. rejon Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stróży

2. rejon przystanku autobusowego w pobliżu firmy BZOMEX

 

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców gminy Pcim o współpracę z dzielnicowymi w zakresie przedmiotowego zagadnienia.

 

Art. 431 [Spożycie wbrew zakazom]

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

Art. 145 [Zaśmiecanie] Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl