Pięć lat funkcjonowania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa

2022-11-17


Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa powstał pięć lat temu z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa przy udziale Gmin z obszaru LGD. Podjęte działania w ramach klastra pomogły zrzeszonym gminom oraz ich mieszkańcom pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadania wpisujące się w politykę energetyczną i klimatyczną.

Jednym z głównych projektów, który obecnie dobiegł końca była realizacja zadania pn.: Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa. Budżet projektu wyniósł 23 222 049,08 zł, a koszty kwalifikowane 21 188 799,51 zł, w tym  12 713 279,71 zł dofinansowania uzyskanego dzięki stworzeniu Klastra Energii Odnawialnej. Realizowany projekt dotyczył zarówno obiektów publicznych jak i prywatnych obiektów mieszkańców całego obszaru działania Klastra.

Projekt w liczbach - zamontowano 1606 instalacji OZE, z czego 14 o łącznej mocy 0,31 MWp na budynkach użyteczności publicznej oraz 1592 instalacje na budynkach prywatnych w tym:
-> 468 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 2,75 MW
-> 219 pomp ciepła o łącznej mocy 0,56 MW
-> 905 mikroinstalacji pv o łącznej mocy 4,34 MWp

Grafika przedstawiająca tabalę z danymi

Na koniec roku 2021 powstałe w wyniku realizacji projektu 587 mikroinstalacje pv stanowiły blisko 20% z 2946 mikroinstalacji działających na obszarze Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.

Grafika przedstawiająca tabelę nr 2

Obecnie planowane są kolejne projekty, bowiem Klaster stanowi podstawę do prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu wyznaczonych celów, którymi są:
1) poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł;
2) wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię na obszarze klastra;
3) poprawa stanu środowiska na obszarze działania klastra, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz prowadzenie innych działań proefektywnościowych.

Aby ocenić przyszłe oczekiwania mieszkańców w zakresie szerokorozumianej modernizacji energetycznej, udostępniona została przez Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa - ankieta: http://keotp.box184.eu/eucf/ankieta-zgloszenia-do-projektu - zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl