OZE dla domu


Gmina Pcim bierze udział w przygotowaniu koncepcji inwestycyjnych w ramach „Programu rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc” realizowanego przez gminy tworzące Klaster Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” w którym Gmina Dobczyce pełni rolę lidera.

W ramach projektu, włączając w prace interesariuszy, mają zostać zrealizowane działania - przytaczamy najważniejsze 3 bezpośrednio związane z Gminą Pcim:
1. Opracowanie koncepcji instalacji nowych odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.
2. Opracowanie koncepcji projektu parasolowego montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa  
3. Utworzenie wspólnoty energetycznej w oparciu o zainstalowane odnawialne źródła energii oferującej bilansowania energii wytworzonej i zużytej. Określenie warunków współpracy z operatorem systemu energetycznego.

Wynikiem realizacji całego projektu ma być Koncepcja Inwestycji, będąca sformalizowanym dokumentem, w którym pomysły na inwestycje zostaną opisane w języku finansowym. W celu określenia najbardziej optymalnego i kompleksowego wariantu realizacji inwestycji niezbędne jest zaangażowanie do opracowania koncepcji inwestycyjnej interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe) oraz ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin.  Analizowane inwestycje o szacowanej wartości 12 290 000 EUR mają dotyczyć sektorów: budowa odnawialnych źródeł energii; budynki publiczne; innowacyjna infrastruktura energetyczna oraz przynieść rezultaty: oszczędność energii: 1.000 GWH / rok, produkcji energii odnawialnej: 9.000 GWH/rok oraz unikniętej emisje CO2: 7 088 MgCO2eq/rok.

Zgodnie z założeniami EUCF koncepcje inwestycyjne będą stanowić pierwszy krok w kierunku przygotowania pełnego planu biznesowego dla zadań realizujących cele Europejskiego Zielonego Ładu. Posiadanie koncepcji inwestycyjnych ma ułatwić gminom dostęp do finansowania, przez dostarczenie podmiotom finansującym informacji niezbędnych do szybkiej oceny projektu inwestycyjnego w efektywność energetyczną i energię odnawialną. Źródła finansowania inwestycji mogą pochodzić z instrumentów finansowanych UE, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejskie Fundusze Strukturalne I Inwestycyjne (EFSI), Europejski Instrument Pomocy Lokalnej W Zakresie Energii (ELENA) lub sektora prywatnego.

W ramach projektu odbyła się w dniu 25.03.2022 roku w Dobczycach konferencja „Lokalny wymiar energii”  służąca poznaniu interesariuszy. Następnie partnerskie gminy delegowały pracowników do zespołu roboczego,  który określił dokładne potrzeby w zakresie usług doradczych. Pozwoliło to zawrzeć umowy  z ekspertami:  na opracowanie studium przed realizacyjnego z firmą Eurofin sp. z o.o oraz na wykonanie niezbędnych analiz technicznych z firmą Kadm Solutions sp. z o.o. Przygotowane opracowania pozwolą m.in. przeprowadzić nabór do projektu parasolowego skierowanego do mieszkańców obszaru działanie Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa tj. gmin: Dobczyce, Pcim, Lubień, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia, Raciechowice.

Zakładamy,  że mieszkańcy będą mogli wystąpić o dofinasowanie modernizacji obiektu prywatnego w zakresie montażu:
1. instalacji fotowoltaicznej (budowa lub rozbudowa)
2. pompy ciepła gruntowej
3. pompy ciepła powietrznej
4. kolektorów słonecznych
5. magazynu ciepła (np. pompa ciepła CWU, bufory ciepła)
6. magazynu energii elektrycznej
7. systemu zarządzania energię domową (HMS, EMS)

Trudność techniczne polega na tym, że odnośnie zakresu modernizacji obiektu mieszańcy mają różne potrzeby i trzeba przewidzieć możliwość dofinansowanie różnych elementów, natomiast kwota dofinansowania pozwala na przeprowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych jedynie  trzech typowych obiektów. Eksperci pracują nad rozwiązaniami skalowalnymi tak, aby dane zawarte w opracowaniu umożliwiły zainteresowanym wstępne określenie zakresu zadania i szacunkowych kosztów inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że dopiero na etapie realizacyjnym zostanie wykonany projekt wykonawczy zapewniający optymalne  dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb modernizowanego obiektu uwzględniający również dobór mocy urządzeń i zakresu systemu zarządzania energią.

Na przygotowanie koncepcji inwestycyjnych, na warunkach określonych w umowie grantowej nr 2021- 219 „The development program of green investments around Dobczyce” zawartej pomiędzy Energie Cities i Gminą Dobczyce, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 60 000 euro z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).
Otrzymane dofinasowanie stanowi kolejną, obok udziału w projekcie  pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”, korzyść jaka przynosi naszym mieszkańcom współpraca w ramach Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.

Marek Mitko - Koordynator projektu
mmitko@dobczyce.pl


Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl