OŚWIADCZENIA O ROCZNEJ WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU


Oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedsiębiorca posiadający ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu obowiązany jest co roku do składania oświadczenia o wartości jego sprzedaży.

Wartość sprzedaży kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wartość sprzedaży oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń)    w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

I. OPŁATA PODSTAWOWA - pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych o zawartości:

  •  do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
  •  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
  •  powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł

b)     OPŁATA PODWYŻSZONA- wnoszona jest gdy sprzedaż przekroczy ustawowy próg. Wynosi dla napojów alkoholowych o zawartości :

  •  do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
  •  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
  •  powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

Ważne: zgodnie z przepisami, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia najpóźniej do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Termin składania oświadczen oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia, co oznacza, iż wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić „DO” danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia. 

Dodatkowe informacje:

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.

Obowiązkiem organu gminy w takim przypadku jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, które następuje z mocy prawa w związku z niezłożeniem przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia oraz niedokonaniem stosownej opłaty do 31 stycznia br.

Jednakże przed upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, przedsiębiorca może złożyć spóźnione oświadczenie lub wnieść spóźnioną ratę opłaty wraz      z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% należnej rocznej opłaty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 .

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu – przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Gminy Pcim lub na rachunek :
Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001 (z zapisem: opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl