OGŁOSZENIE Wójta o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2021-07-09


Pcim, dnia 02.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Pcim

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pcim Uchwały Nr XIX/151/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim.

Treść uchwały zamieszczono wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Pcim: http://www.bip.malopolska.pl/ugpcim/

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. Wnioski należy składać pisemnie
w siedzibie Urzędu Gminy Pcim
, Pcim 563, 32-432 Pcim, drogą pocztową lub elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcim.pl,  w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Pcim. 

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie: 1) pisemnej na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim, 2) ustnie do protokołu, 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@pcim.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pcim. Dla ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Pcim jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów, 2) administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Pcim, z siedzibą Pcim 563, 32-432 Pcim  tel. 12 274 80 50, email: wojt@pcim.pl  3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpoznania, 4) składający wnioski ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 5) składających wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9, 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wnioski, 8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pcim:

 e-mail: ido@pcim.pl

               

 

        Wójt Gminy Pcim

                                                                                                                              Piotr Hajduk

      

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl