Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

2022-12-22


                            Zarządzenie Nr 133/2022

                        Wójta Gminy Pcim

                                                                z dnia 19 grudnia 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.: piłka nożna (I i II kwartał  2023 – runda wiosenna) siatkówka, cheereading (I – IV kwartał 2023).

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 t.j. z późn. zm.), Uchwały Nr XL/295/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pcim na 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Pcim

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH:

I. Rodzaj zadania - w zakresie, adresaci konkursu:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: piłka nożna - kluby sportowe - I i II kwartał 2023 - runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2023/2024, siatkówka, cheerleading – stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe – I do IV kwartał 2023.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Pcim, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których statutowa działalność jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w ogłaszanym konkursie

1.Na realizację projektu Gmina Pcim przeznaczy kwotę, w zakresie:

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) piłka nożna - I i II kwartał  2023 r.: runda wiosenna : 139 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

b) siatkówka – I do IV kwartał 2023 r.; 41000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

c) cheerleading – I do IV kwartał 2023 r.; 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

2. Wypłata dotacji przyznanej z budżetu Gminy Pcim stanowi przekazanie beneficjentowi po podpisaniu umowy, środków na poczet dofinansowania kosztów realizacji projektu.

3. Wypłata dotacji nastąpi z góry na poczet kosztów projektu poniesionych od 10.01.2023r. do 30.06.2023 r. lub 31.12.2023r. w zależności od zakresu (kwartału) ujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

4. Dotacja jest przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)

2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Preferowany jest udział środków finansowych własnych oferenta lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków (zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

6. W przypadku, gdy oferent otrzymał dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich dokonuje uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, przy zachowaniu podstawowych celów merytorycznych zadania oraz jeśli występuje deklarowaną kwotę środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł. Uzgodnienia przyjmują formę załącznika do umowy tj. zaktualizowanego harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania publicznego.

7. Korektę oferty tj. zaktualizowany opis, zaktualizowany harmonogram kosztorys realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji projektu od 10.01.2023 r. do 30.06.2023 r. lub 31.12.2023 r. w zależności od zakresu (kwartału) ujętego w niniejszym ogłoszeniu.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Decyzja Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa  ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057)

3. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

a) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, ofert złożonych w ramach konkursu, stanowiących załącznik do zawartych umów. Dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, finansowanych
z dotacji do 20% wartości przyznanej dotacji, uznaje się za dopuszczalne i zgodne z umową - nie wymaga aneksu.

 

V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 09 stycznia  2023 r. o godzinie 10.00. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, z adnotacjąKonkurs ofert - nie otwierać do 09.01.2023 r. do godz. 10:00na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Pcim - osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pcim, Pcim 563, 32-432 Pcim, za datę przedłożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Gminy Pcim.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie jak wyżej.

2. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą odrzucone.

3. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta, następnie propozycje są przedstawiane Wójtowi Gminy Pcim.

4. W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie, w tym: dwóch pracowników Urzędu, przedstawiciel Rady Gminy Pcim oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, z wyłączeniem przedstawicieli Organizacji biorących udział w konkursie.

5. Wskazanie kandydata do komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe i Radę odbywa się przez wypełnienie formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Wypełniony formularz zgłoszenia, należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Pcim lub przesłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP najpóźniej na 3 dni przed terminem wyznaczonym do składania ofert .

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie niżej wskazanych kryteriów:

 

Kryterium

Max liczb. punktów

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego

5

Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie

5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z innych źródeł na realizację zadania

5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

10

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

5

Łączna maksymalna liczba punktów

35

 

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

1) Oferty które otrzymały ocenę poniżej 15 pkt - nie podlegają dofinansowaniu.

2) Oferty które otrzymały 15-20 pkt - otrzymują zmniejszoną dotację.

3) Oferty które otrzymały powyżej 20 pkt - otrzymują dotację w pełnej wysokości.

7. Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje ostatecznie Wójt Gminy Pcim w terminie do 09 stycznia 2023. w formie ogłoszenia.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Pcim, Pcim 563, na stronie BIP Gminy Pcim: https://bip.malopolska.pl/ugpcim/ a także na stronie internetowej Gminy Pcim: https://www.gminapcim.pl/

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

- piłka nożna - kluby sportowe

 

 

 

Rok

Łączna kwota w zł.

Organizacje pozarządowe

Podmioty art. 3 ust. 3

2021

 225000,00

225000,00

0,00

2022

 224000,00

224000,00

0,00

 

- siatkówka

 

Rok

Łączna kwota w zł.

Organizacje pozarządowe

Podmioty art. 3 ust. 3

2021

 30000,00

30000,00

0,00

2022

 31000,00

31000,00

0,00

 

- cheerleading

 

Rok

Łączna kwota w zł.

Organizacje pozarządowe

Podmioty art. 3 ust. 3

2021

 18000,00

18000,00

0,00

2022

 18000,00

18000,00

0,00

 

 

 

 

VIII. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  1. W trakcie realizacji zadania konkursowego na podstawie umowy zawartej z Gminą Pcim poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania  lub racjonalnych usprawnień, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w taki  stopniu, jaki jest możliwy, wykonalny i uzasadniony  w stosunku do zakresu rzeczowego zadania konkursowego przy uwzględnieniu minimalnych wymagań określonych w ustawie z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 z późn.zm).
  2. W indywidualnym przypadku,  jeżeli podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej , wówczas jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu wsparcia innej osobie lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu uprawnionego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami , w niezbędnym zakresie dla tych osób.
  3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej , zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu polegający w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza – przewodnika.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

                                                                                                   mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl