Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY

2023-05-19


Data ogłoszenia: 2023-05-19

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Charakter umowy: umowa zlecenie

Data rozpoczęcia: OD ZARAZ

Ogólny zakres wykonywania czynności :

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 3.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 4.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 5. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka
 6. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie
  1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
  2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. osoba, która wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys/CV
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
 5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 6.  Klauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji :

Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 31 maja 2023r. r. do godz. 15.00 na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu,

32-432 Pcim  1177

z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (12) 274 91 02 lub (12) 274 80 50 wew. 32

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl