Ogłoszenie o naborze na stanowiska do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2022-10-05


 

Data ogłoszenia

  2022-10-05 

Forma zatrudnienia

  Umowa zlecenie

Status naboru

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Pcim.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: od października 2022 r. do kwietnia 2023r.

Ogólny zakres wykonywania czynności :

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zajęć neuro-rehabilitacji w miejscu zamieszkania dziesięcioletniego chłopca z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym ze stwierdzonym autyzmem.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w wymiarze 2 godziny tygodniowo.

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby niepełnosprawnej , opiekunki środowiskowej , specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej , fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać , co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)  placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)  ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)  zakładzie rehabilitacji;

6)  innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby , które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi , posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

- kształtowanie nawyków celowej aktywności;

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Obywatelstwo polskie

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Spostrzegawczość , podzielność uwagi.

3. Zrównoważenie emocjonalne.

4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys/CV

2.Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Klauzula informacyjna administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji :

Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 15 października 2022 r. do godz. 15.00 na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu,

32-432 Pcim  563

z dopiskiem „SUO”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (12) 274 91 02 lub (12) 274 80 50 wew. 32

 

Pcim, dnia 05.10.2022r.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl