OCHRONA ZWIERZĄT

2019-04-16


Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r. poz.638). Rada Gminy, określa
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenia populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

W związku z powyższym uchwalony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021, który znajduje się w załączniku. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt;
 2. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
 3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
 4. Opieka nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie;
 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. Odławianie bezdomnych zwierząt;
 7. Edukacja mieszkańców Gminy Pcim w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych;
 8. Usypianie ślepych miotów;
 9. Zapewnienie pomocy bezdomnym zwierzętom, a w szczególności chorym bądź wymagającym pilnej opieki weterynaryjnej;
 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 11. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt programu został pozytywnie zaopiniowany  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach oraz przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

 

Schronisko z którym Gmina ma podpisaną umowę na rok 2020 : Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu,
ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ.

Gabinet weterynaryjny z którym Gmina ma podpisaną umowę na rok 2019:

Gabinet Weterynaryjny „Dobry Weterynarz”
ul. Matejki 11 A, 32-400 Myślenice.

Gabinet Weterynaryjny MILVUS Anna Kania 32-432 Pcim 621

 

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl