NIEZBĘDNE DOKUMENTY


Dokumenty jakie należy złożyć przy składaniu wniosku o pomoc społeczną.

Od osób ubiegających się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wymagane jest złożenie wniosku wraz z pełną dokumentacją z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  tj.:

1. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie itp.
2. Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury z ZUS lub KRUS, albo odcinek renty lub emerytury
3. Nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie posiadania
4. Zaświadczenie z PUP o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub decyzja o uznaniu osobę za bezrobotną
5. Dowód opłacania składek KRUS
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości świadczeń rodzinnych
7. Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez dziecko (Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych)
8. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za praktykę
9. Dokument stwierdzający otrzymywanie alimentów
10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka lub dorosłego członka rodziny
11. Oświadczenie o dodatkowych dochodach rodziny, lub że osoba nigdzie nie pracuje
12. Kserokopie dowodu wpłaty za energię elektryczną, gaz
13. W przypadku leczenia zaświadczenie lekarskie i faktura za leki

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl