Monitoring wizyjny gminy - procedury i klauzula informacyjna


Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego Zainstalowanego na ternie Gminy Pcim,
32- 432 Pcim 563

I. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE1119 z 4 maja 2016r.)
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
3. Statut Gminy Pcim.

II. Celem monitoringu jest:
    v zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pcim oraz osób przyjezdnych.
    v ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu mieszkańców,
    v wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
    v ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, wykroczenia drogowe,  zniszczenia mienia, kradzieże itp.) na terenie Gminy Pcim.

III. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:
1. Gmina Pcim  posiada częściowy monitoring wizyjny  zewnętrzny.
2. Gmina Pcim  posiada oznaczenia „TEREN MONITOROWANY”
3. Monitor i rejestrator znajduje się w serwerowni Urzędu Gminy w Pcimiu.
4. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko wizja (obraz).
5. Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym terenu Gminy Pcim  obejmuje: teren strażnicy OSP w Stróży oraz biblioteki w Stróży-2 kamery, teren wokół Urzędu Gminy w Pcimiu – 2 kamery, parking przy KS Pcimianka, plac zabaw w Pcimiu – 2 kamery.
6. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
    v zagrażających bezpieczeństwu petentów i  pracowników instytucji publicznych,
    v niszczenia mienia i urządzeń,
    v przywłaszczania mienia ,
    v wykroczeń i przestępstw,
7. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez rejestrator  i przechowywane do 30 dni i ulegają następnie  samoskasowaniu.
8. Dostęp do rejestratora i danych z rejestratora zabezpieczony jest fizycznie oraz zabezpieczony hasłem znanym informatykowi urzędu Gminy w Pcimiu.
9. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą Wójta Gminy Pcim i uprawnionych organów.
10. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring
11. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:
1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
3. Protokół przekazania przechowywany jest w  Urzędzie Gminy w Pcimiu.
4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez Wójta Gminy Pcim.
5. Zabrania się przebywania osób nieupoważnionych  w serwerowni UG w Pcimiu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.

IV. Przepisy końcowe:
1. Upoważnionym do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma informatyk UG w Pcimiu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy Pcim.
3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem  05.11.2018r.


RODO - Klauzula informacyjna w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego na ternie Gminy Pcim

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), Gmina Pcim-Urząd Gminy w Pcimiu informuje:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Pcim-Urząd Gminy w Pcimiu , 32-432 Pcim 563 , e-mail info@pcim.pl, Tel: 12 274-80-50
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: ido@pcim.pl  lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców  i  pracowników  na terenie Gminy Pcim.
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r-Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.0.996).
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni, a następnie automatycznie kasowane.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Gminy Pcim-Urzędu Gminy w Pcimiu  w zakresie ochrony danych osobowych.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl