Mikroprojekt "Ocalić od zapomnienia kultura regionów pogranicza PL-SK"


                                 

 

Dnia 28 lutego 2022 roku Gmina  Pcim podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy” z siedzibą w  Bielsko-Biala o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego pn.: "Ocalić od zapomnienia-kultura regionów pogranicza PL-SK” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu  INTERREG V-A RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2014-2020

Gmina Pcim w 2000 roku nawiązała współpracę kulturalno-społeczną z Gminą Breza na Słowacji. Celem współpracy jest wzajemne poznanie się oraz integracja pomiędzy naszymi państwami, tworząc jednocześnie warunki do trwałego rozwoju poprzez promocję dziedzictwa kulturowego , integrację i budowanie wspólnej tożsamości w oparciu o posiadane zasoby. W ramach projektu planujemy zorganizować:

  • wspólne warsztaty kulinarne, pokazy prezentujące lokalny dorobek kulinarny, które w oparciu o wiedzę i doświadczenie starszego pokolenia promować będą tradycyjne potrawy, wypieki i sposoby ich przyrządzania,
  • warsztaty z rękodzieła ludowego rozwijające wiedzę na temat sztuki ludowej regionu pogranicza, spotkanie z twórcami ludowymi, prace plastyczne, kwiaty z bibuły i krepiny, papierowe gwiazdki oraz serwetki wyszywane haftem krzyżykowym udział w pogadankach, pokazach oraz oglądaniu dostępnych wytworów rzemiosła sztuki ludowej,
  • warsztaty folklorystyczne „śpiewanki” ludowe, lekcji folkloru, połączone z występami scenicznym i koncertami zespołów folklorystycznych z obydwu regionów na organizowanym festiwalu kultury ludowej jako artystycznej syntezy folklorystycznej muzyki , tańca i śpiewu o ludowych korzeniach.

Dzięki realizacji projektu powstaną publikacje o  kulturze obszarów pogranicza PL-SK , które będą ukazywać dziedzictwo kulturowe Gmin Pcim i Obec Brezy. Zostanie zorganizowana konferencja rozpoczynająca i podsumowująca realizację projektu.

Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie świadomości na temat bogatego dziedzictwa kulturowego pogranicza oraz w naturalny sposób uzupełnią ofertę turystyczną dla odwiedzających.

Głównym celem mikroprojektu jest podniesienie świadomości o dziedzictwie kulturowym pogranicza PL-SK, poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego,  gospodarczego na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem posiadanych zasobów. Projekt będzie realizowany od marca do czerwca 2022r. Mamy nadzieje, że wszystkie działania projektowe pomimo trudnej sytuacji na świecie zostaną zrealizowane.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w 85% w ramach Programu INTERREG V-A RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2014-2020

 


Pcim, 10 maja 2022 r.

Tytuł mikroprojektu: "Ocalić od zapomnienia-kultura regionów pogranicza PL-SK„

Numer mikroprojektu: INT/EB/BES/1/IX/A/0282

Program/Program: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014– 2020

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji mikroprojektu: 03-2022 - 06-2022

Partner wiodący - wnioskodawca:
Gmina Pcim
32-432 Pcim 563
www.gminapcim.pl

 

Partner mikroprojektu / Partner mikroprojektu:
Obec Breza(SK)
029 53 Breza
www.breza.sk

 

Wartość całkowita mikroprojektu 29 680,34 /€ w tym z: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ - 25 228,28 € (85%)

Środki z budżetu państwa – 1 484,01€ (5%)

Wkład własny- 2 968,05 € (10%)

 

Cel ogólny mikroprojektu

Głównym celem mikroprojektu jest podniesienie świadomości o dziedzictwie kulturowym pogranicza PL-SK, poprzez stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego,  gospodarczego na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem posiadanych zasobów

 

Cele szczegółowe mikroprojektu

1. Podniesienie świadomości o dziedzictwie kulturowym pogranicza PL-SK wśród mieszkańców i turystów, poprzez organizację wspólnych wydarzeń oraz udział w zaplanowanych warsztatach.

2. Upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat tradycji i kultury naszego dziedzictwa lokalnego.

3. Stworzenie wspólnych trwałych produktów opartych na tradycjach i kulturze regionów pogranicza.

 

Zadania mikroprojektu:

Nazwa zadania: Warsztaty kulinarne

W ramach zadania zostaną:

- zorganizowane warsztaty kulinarne, pokazy prezentujące lokalny dorobek kulinarny, które w oparciu o wiedzę i doświadczenie starszego pokolenia promować będą tradycyjne potrawy, wypieki, wyroby i sposoby ich przyrządzania

Nazwa zadania: Warsztaty z rękodzieła ludowego i folklorystyczne

W ramach zadania zostaną zorganizowane:

1) Warsztaty z rękodzieła ludowego rozwijające wiedzę na temat sztuki ludowej regionu pogranicza poprzez spotkanie z twórcami ludowymi, udział w warsztatach plastycznych, pogadankach, pokazach oraz oglądaniu dostępnych wytworów rzemiosła sztuki ludowej. Uczestnicy będą wykonywać różne prace plastyczne, kwiaty z bibuły i krepiny, papierowe gwiazdki oraz serwetki wyszywane haftem krzyżykowym.

2) Warsztaty folklorystyczne „śpiewanki” ludowe, lekcji folkloru.

Nazwa zadania: Organizacja wspólnych wydarzeń w celu prezentacji dziedzictwa kulturowego

W ramach zadania zostaną:

- opracowane i wydrukowane publikacje o kulturze Gminy Pcim i Obec Breza,

- zorganizowany festiwal kultury polsko -słowackiej,

- multimedialna galeria zdjęciowa ze wspólnych wydarzeń, -konferencja rozpoczynająca i podsumowująca projekt.
Nazwa zadania: Zarządzanie i promocja mikroprojektu - Gmina Pcim

Dzięki realizacji projektu nastąpi zacieśnienie współpracy między naszymi gminami

Plakat informujący o wydarzeniach realizoawanych w ramach mikroprojektu


 

W ostatni weekend maja gościła u nas delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Breza na Słowacji. Wójt Gminy Pcim -Piotr Hajduk  wraz ze Starostą Obec Brezy- Ladislav Matejčík oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu -Robertem Bylicą wspólnie dokonali otwarcia naszych działań projektowych tj.:
• warsztaty z rękodzieła ludowego,
• warsztaty folklorystyczne,
• warsztaty kulinarne
• festiwal kultury
które miały na celu wymianę doświadczeń na temat dziedzictwa kulturowego obydwu regionów pogranicza, angażując do współpracy: Koła Gospodyń Wiejskich,  Zespoły Folklorystyczne oraz dzieci działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu.

Poniżej w galerii, znajduje się fotorelacja z przeprowadzonych działań.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl