Małopolska Niania – edycja 2022r.

2022-05-13


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje Projekt grantowy „Małopolska Niania 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

 

W ramach Projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani zatrudnianej przez zamieszkałych w woj. Małopolskim rodziców, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 01.09.2019r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) mają problem z funkcjonowaniem na rynku pracy.

 

W dniu 13 maja 2022r. ogłoszony zostanie czwarty nabór do Projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13 maja 2022r. do dnia 30 maja 2022r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przez ww. terminem.

 

Z dofinasowania mogą skorzystać także Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z tym, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonym naborze do Projektu w taki sposób, aby dotarła ona do możliwe najszersze grupy ww. Obywateli Ukrainy.

 

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz prowadzenia naboru można zyskać:

- pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl

- dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23 w godzinach 12:00 – 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

- kontaktując się na Facebooku: Facebook Małopolska Niania

 

Zainteresowani udziałem w Projekcie Obywatele Ukrainy proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew.23 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie.

 

Na stronie internetowej ROPS w zakładce „Małopolska Niania 2.0”, opublikowane zostanie w dniu 13 maja 2022r. ogłoszenie o naborze w j. polskim i j. ukraińskim oraz zamieszone zostaną dokumenty rekrutacyjne.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl