KRUS NA DZIAŁALNOŚCI


KRUS na działalności

Zasady ubezpieczenia w KRUS na działalności, oświadczenia KRUS, wysokość i terminy płacenia składek na KRUS.

Jesteś rolnikiem i chciałbyś założyć firmę ale zastanawiasz się, czy zachowasz prawo do ubezpieczenia w KRUS? Jeśli założysz firmę albo nawiążesz współpracę przy jej prowadzeniu (jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą), możesz zachować prawo do ubezpieczenia KRUS. Musisz jednak spełniać kilka warunków (jednocześnie):

 • nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, z mocy ustawy (tj. obowiązkowo) i jednocześnie nadal prowadzisz działalność rolniczą albo stale pracujesz w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • złożysz oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności.
 • nie jesteś pracownikiem i nie pozostajesz w stosunku służbowym (np. praca w służbach mundurowych)
 • nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty (czyli nie wydano decyzji o przyznaniu emerytury lub renty) albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • kwota należnego podatku od przychodów z Twojej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy (oczywiście jeśli prowadziłeś działalność) nie przekracza tzw. kwoty granicznej. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji i jest ogłaszana w formie obwieszczenia ministra rolnictwa i publikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"

Kwota graniczna KRUS na rok podatkowy 2018 wynosi 3376 zł.

Ważne! Według przepisów o KRUS, za rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się także:

 • wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono
 • zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Oznacza to, że jeśli np. wznawiasz działalność albo zmieniasz PKD (i wskażesz to we wniosku o wpis/zmianę do CEIDG), to musisz złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników i oświadczenie, że w poprzednim roku podatkowym nie została przekroczona kwota podatku dochodowego.

Jakie składki KRUS na działalności?

Rolnik lub domownik prowadzący firmę jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Składki na to ubezpieczenie opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał
 • 30 kwietnia za II kwartał
 • 31 lipca za III kwartał
 • 31 października za IV kwartał

Obowiązki ubezpieczonego w KRUS

Pamiętaj, że do 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Kiedy nie możesz, a kiedy możesz być ubezpieczony w KRUS

Nie będziesz mógł pozostać ubezpieczony w KRUS jeżeli:

 • zostaniesz wspólnikiem osobowych spółek prawa handlowego (np. spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o.)
 • prowadzisz działalność wykonywaną osobiście, zaliczoną do tzw. wolnego zawodu (chodzi tu o konkretną grupę zawodów wymienioną w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotyczy to: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli udzielających lekcji na godziny, jeżeli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz firm (osób prawnych i fizycznych). Osobiste wykonywanie działalności oznacza, że nie zatrudniasz osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (np. będąc lekarzem zatrudniasz innych lekarzy - w tym przypadku nie jest to osobiste wykonywanie działalności)

Jak to wygląda w praktyce? Dla przykładu: w KRUS nie może zarejestrować się prowadzący działalność: lekarz (ogólny lub stomatolog), lekarz weterynarii, pielęgniarka, technik dentystyczny, tłumacz, itd. świadczący usługi osobiście, tj. nie zatrudniając w ramach tej działalności innego lekarza, pielęgniarki, technika dentystycznego, tłumacza, czyli osób, które "wykonują czynności związane z istotą danego zawodu".

Kto z przedstawicieli wolnego zawodu może zatem być ubezpieczony w KRUS? Ubezpieczeniu rolniczemu może podlegać osoba, która wykonuje działalność na rzecz osób prawnych, np. lekarz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami pewnej firmy (za usługi płaci ta firma, a nie pacjent).

Ponadto ubezpieczona w KRUS może być także osoba świadcząca usługi na rzecz osób fizycznych, ale tylko wtedy, gdy jest ona prowadzona dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Czyli np. lekarz świadczący usługi medyczne w lecznicy prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez innego lekarza. W KRUS może także ubezpieczyć się np. lekarz prowadzący lecznicę i zatrudniający innych lekarzy, czyli osoba, która zatrudnia inne osoby wykonujące czynności związane z istotą danego zawodu.

Osoby współpracujące

Jak dowiedziałeś się powyżej, prawo do pozostania w KRUS mają osoby, które nawiążą współpracę przy prowadzeniu działalności jako osoba współpracująca z przedsiębiorcą. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się:

 • małżonka
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione
 • rodziców
 • macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności

Powyższe nie dotyczy osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jak ustalić osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe?

Ustalając, czy dane osoby pozostają ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym bierze się pod uwagę wspólny adres zameldowania (zamieszkania), prowadzenie wspólnego budżetu domowego, współpracę w załatwianiu codziennych spraw życiowych. Tym samym należy przyjąć, iż współpracujący to członkowie najbliższej rodziny, pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przyczyniający się do prowadzenia działalności, działający na rzecz i w imieniu osoby prowadzącej działalność, zaangażowani w prowadzenie tej działalności.

Przy ustalaniu faktu współpracy bada się, czy stosunek łączący osobę prowadzącą działalność z osobą współpracującą ma cechy stosunku pracy, a zwłaszcza czy istnieje stosunek podporządkowania pomiędzy tymi osobami.

Jeżeli prowadzisz na własny rachunek działalność rolniczą i zatrudniasz pomocników do pracy przy zbiorach na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to musisz zgłosić ich do KRUS

Ważne informacje

Nie każda pozarolnicza aktywność rolnika stanowi działalność gospodarczą. Nie jest przedsiębiorcą rolnik, który wykonuje działalność w zakresie:

 • leśnictwa
 • rybactwa śródlądowego
 • wynajmu pokoi
 • sprzedaży domowych posiłków
 • usług związanych z pobytem turystów
 • sprzedaży produktów z gospodarstwa

Pamiętaj o załatwieniu wszystkich formalności, pozwalających na pozostanie w KRUS. Jeśli ich nie dopilnujesz, albo nie zachowasz właściwych terminów, możesz zostać pozbawiony prawa do ubezpieczeń rolniczych. Twoim obowiązkiem jest wtedy rejestracja do ubezpieczeń w ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/?gclid=EAIaIQobChMIqNHE3Lam3QIVzL3tCh0lewViEAAYASAAEgKNE_D_BwE

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl