KONKURS NA WALENTYNKOWĄ FRASZKA

2021-01-14


Regulamin konkursu na „WALENTYNKOWĄ FRASZKĘ"

 

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu, Świetlica kulturalno- środowiskowa w Trzebuni.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie do pisania wierszy i fraszek o tematyce miłosnej.

                                                                                  §  2

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych, ósmych, licealiści oraz osoby dorosłe. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

      I Kategoria: młodzież,

       II Kategoria: osoby dorosłe

§ 3

 1. Autorem fraszki może być wyłącznie jedna osoba (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 2. Autor przystępuje do konkursu przesyłając organizatorowi fraszkę. Możliwe jest przesłanie dwóch utworów przez jednego autora
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe nadesłanie prac w ilości określonej regulaminem podając w tytule „Walentynkowa fraszka” wraz ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 1)
 4.  Prace należy przesłać na adres:

Świetlica kulturalno- środowiskowa w Trzebuni

32-438 Trzebunia 444

z dopiskiem „Walentynkowa Fraszka”

lub

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu

32-432 Pcim 563

z dopiskiem „Walentynkowa Fraszka”

 

 1. Przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:
 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. wiek oraz aktualny adres zamieszkania
 3. telefon kontaktowy bądź adres e-mail

 

 

§ 4

        Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki:

 

 1. fraszka ma postać krótkiego wiersza o tematyce walentynkowej,
 2. fraszka może liczyć najwyżej dwanaście wersów,
 3. jest przygotowana w języku polskim,
 4. jest przygotowana w formie elektronicznej w formacie Word.

 

§ 5

 1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. zgodność z tematyką konkursu,
 2. pomysłowość autora,
 3. oryginalność pracy,
 4. styl i język pracy.

 

 1. Komisja ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad, który podpisują wszyscy członkowie.
 2. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

 

§ 6

 1. Autorom trzech najlepszych prac Komisja przyzna nagrody.
 2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kliszczacy.pl

 

§ 7

Harmonogram konkursu:

 1. termin nadesłania prac: 10 lutego 2021r.
 2. ogłoszenie wyników konkursu: do 14 lutego 2021r.

 

 

§ 8

 1. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także najlepsze teksty poetyckie, zostaną opublikowane na stronie www.kliszczacy.pl
 2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 3. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lutego 2021r.
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 5.  Organizator zastrzega sobie prawo druków utworów nagrodzonych bez honorarium.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 7. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie ( zgodnie z oświadczeniem )
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl