Konkurs na dzień Babci i Dziadka. Najpiękniejsza laurka i życzenia

2021-01-13


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ LAURKĘ Z ŻYCZENIAMI
DLA BABCI I DZADKA


1.ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu na najpiękniejsza laurkę z życzeniami dla babci i dziadka jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku szkolnym klas I-IV
 2. Prace należy opisać IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASĄ
 3. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić indywidualny autorski projekt
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest pobranie , wypełnienie i dostarczenie karty(zał.nr1) oraz karty (zał.nr2)

3.FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

 1. Pracę należy wykonać ręcznie
 2. Format i technika prac dowolna
 3. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę

4.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace można dostarczyć do biura  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu.(czynne poniedziałek-piątek godz.8.00-15.00) lub przesłać przez pocztę na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.
Pracę dostarczyć do dnia 20 I 2021r.
Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu oraz prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

5.ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez organizatora z pośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Przy ocenie prac będą brane następujące kryteria

 • technika wykonanej pracy
 • kompozycja
 • estetyka
 • oryginalność
 • tekst życzeń

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu do 25 I 2021r.
Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących w regulaminie terminów.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl