JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU


ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W TRAKCIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH NA OTWARTYM POWIETRZU LUB W POMIESZCZENIACH - ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wniosek:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien zawierać:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • przedmiot działalności gospodarczej,

Do wniosku należy dołączyć:

  •  zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  • zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z kopią  opłaty za zezwolenia,
  • zgodę właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie,

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Opłata za zezwolenie:

43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę wnosi się do kasy Urzędu Gminy Pcim lub na rachunek :
Krakowskiego Banku Spółdzielczego O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001 (z zapisem: opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz.2137 z późn. zm.)

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl