INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI


Cel i zadania OC

Zadania obrony cywilnej realizuje się w czasie pokoju i w czasie wojny. W czasie pokoju są to działania  przygotowujące do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń kryzysowych po przez gromadzenie niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także utrzymywanie w gotowości systemu wykrywania skażeń i alarmowania. W czasie wojny zaś są to różnego rodzaju akcje ratunkowe.

System wykrywania i alarmowania

Katastrofy naturalne, uwolnienie toksycznych środków przemysłowych i użycie broni masowego rażenia to poważne zagrożenia dla ludności cywilnej i wojska. Dużego znaczenia nabierają zatem przedsięwzięcia z zakresu ostrzegania, alarmowania i uprzedzania. Są one możliwe dzięki utrzymywaniu w stałej gotowości i rozbudowywaniu systemu wykrywania i alarmowania, który odpowiada za wykrywanie zagrożeń, zbieranie i przetwarzanie danych oraz alarmowanie ludności. Alarmowanie, ostrzeganie i uprzedzanie o zagrożeniu jest wezwaniem do wcześniej ustalonego sposobu zachowania się ludności w rejonie zagrożenia.

SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

WYKRYWANIE I ANALIZOWANIE ZAGROŻEŃ

OSTRZEGANIE

(o zbliżającym się niebezpieczeństwie)

ALARMOWANIE (ostateczny znak o zagrożeniu)

UPRZEDZENIE

(informowanie z wyprzedzeniem o nadejściu zagrożenia)

ŚRODKI ALARMOWE

PODSTAWOWE

ZASTEPCZE

 • SYRENY - stacjonarne, przewoźne, ręczne
 • ROZGŁOSNIE RADIOWE I TELEWIZYJNE
 • DZWONY KOŚCIELNE
 • GONGI
 • SYGNALIZATORYŚWIATLNE

Oprócz syren centralnego systemu, są także syreny systemu lokalnego (regionalnego). Ich uruchomienie następuję na podstawie zleceń szefów OC województwa, miasta lub gminy. W skrajnych wypadkach tj. całkowity paraliż łączności systemowej do przesyłania komunikatów ostrzegawczych wykorzystać można gońców, łączność CB i amatorską sieć krótkofalarską.

W zakładach pracy organizacja systemu alarmowania uzależniona jest od ich specyfikacji. W niektórych firmach syreny włączono do systemu lokalnego  lub centralnego albo maja własne syreny alarmowania. We wszystkich siedzibach władz samorządowych oraz w części dużych zakładów pracy oraz w zakładach o znaczeniu strategicznym, prowadzi się nasłuch radiowy/ telewizyjny.

ALARM I EWAKUACJA

Ogłoszenie alarmu zawsze wywołuje reakcje nerwowe, niepewność, lęk. Jest to normalna reakcja związana z obawą o własne życie i swoich najbliższych. Jednak zachowanie spokoju i postepowanie zgodnie z procedurami zwiększa szanse przetrwania, możliwość udzielenia pomocy, podejmowane decyzje są także bardziej racjonalne i trafne.

Panika jest niemal tak niebezpieczna jak samo zagrożenie, a czasem nawet więcej strat przynosi i jest bardziej niebezpieczna. Często wystarczy krótka wymiana poglądów i chwila refleksji, by wyciągnąć odpowiednie wnioski i właściwie zorganizować dalsze postepowanie.

Aby zapobiec panice należy:

 • unikać powtarzania niesprawdzonych informacji pochodzących z niepewnych źródeł
 • myśleć racjonalnie
 • działać stanowczo i nie ulegać presji grupy
 • nie rozpowiadać i nie tworzyć niepotrzebnych hipotez w najgorszych opcjach zdarzeń

Po usłyszeniu sygnału bądź komunikatu alarmowego ostrzegawczego o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska należy:

 1. natychmiast włączyć radio, telewizor
 2. zastosować się do zarządzeń i komunikatów organów administracji publicznej
 3. nawiązać kontakt z sąsiadami
 4. w razie potrzeby wesprzeć potrzeby ratunkowe

Po ogłoszeniu alarmu powietrznego (w warunkach wojennych oznacza on spodziewany nalot) należy:

 1. przerwać wykonywanie czynności
 2. wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne
 3. odciąć dopływ gazu
 4. wygasić paleniska w piecach, kominkach, kuchenkach
 5. zapakować dokumenty osobiste, leki, odzież, żywność
 6. zamknąć okna i drzwi
 7. sprawdzić czy alarm usłyszeli sąsiedzi
 8. bezzwłocznie udać się do najbliższego schronienia lub ukrycia

Po usłyszeniu alarmu o skażeniach należy:

 1. opuścić strefę skażenia (omijając: kałuże, plamy, opary, mgły, dymy itp.) 
 2. zastosować indywidualne środki ochrony przed skażeniami
 3. schronić się w najbliższym ukryciu

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 1. zastosować się do instrukcji i wskazówek ogłaszanych przez media i lokalne służby
 2. skontrolować stan posiadanych indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry
 3. skontrolować stan zapasów wody, żywności, leków
 4. udając się do pomieszczeń ochronnych zabrać radio
 5. wzmóc starania o utrzymanie higieny osobistej i higieny żywienia
 6. izolować pomieszczenia, w których  przebywają ludzie, od owadów i gryzoni

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 1. podjąć działania wskazane przez służby ochronne, rodziców, nauczycieli lub kierujących akcją
 2. ostrożnie opuścić ukrycie, omijając wszelkie podejrzenie przedmioty np. pojemniki, zbiorniki, torby, kałuże, zagłębienia terenu, w których mogą zalegać niebezpieczne substancje wyzwolone pożarem, wybuchem, celowym atakiem przeciwnika.

SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA służy do wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania, uprzedzania i alarmowania. Zadania to: uzyskiwanie informacji o zbliżaniu się lub stwierdzanie na określonym terenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Określanie rodzaju, miejsca, skali i skutków zagrożeń oraz oznaczanie stref niebezpiecznych. Informowanie o zalecanych zasadach postepowania i zachowania się obywateli w sytuacji zagrożenia.

ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ

SYTUACJA KRYSYSOWA – stan poważnego zagrożenia wymagający niecodziennych sposobów reagowania specjalistycznych służb oraz zaangażowania organów administracji publicznych, który jednak nie uzasadnia wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.

STAN NADZWYCZJNY – rygor prawny służący uniknięciu lub złagodzeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Zgodnie z Konstytucją RP mogą zastać wprowadzone trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej.

Rozwój cywilizacyjny nie zlikwidował wojen, rewolucji, głodu, bezrobocia, klęsk żywiołowych i katastrof technicznych - tym bardziej poważniejszych im szybszy jest postęp naukowo – techniczny. Mimo wysiłku wielu ludzi wciąż mamy do czynienia z demoralizacją i jej skutkami. Z brakiem poszanowania godności człowieka i niszczeniem roli rodziny.

Wiedza o bezpieczeństwie często zdobywana jest metodą prób i błędów.

Pomijając zagrożenia naturalne, można stwierdzić, że przyczyną wielu nieszczęść jest ułomna natura człowieka. Człowiek bardzo często ignoruje doświadczenia poprzedników i prawa nauki. Podejmuje nadmierne ryzyko, ulega presji finansowej i politycznej, co skutkuje błędami i większymi stratami. Duże zagrożenie stwarzają także brawura, bezmyślność i niekompetencja. Zagrożenia dla współczesnego człowieka są coraz poważniejsze, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia zamiast maleć – rośnie.

Większość zagrożeń nie sposób wyeliminować, należy zatem dołożyć starań aby zminimalizować ich niszczące działanie, umiejętnie przygotować się na ich nadejście – co zwiększa szanse na przetrwanie.

Najpoważniejsze zagrożenia wynikające z działalności człowieka to awarie (np. eksplozja, pożar, rozszczelnienie instalacji) w obiektach magazynowych i technologicznych oraz katastrof podczas transportu toksycznych środków przemysłowych . Eksplozje w składach amunicji, środków pirotechnicznych. Katastrofy w transporcie osób (lotnicze, kolejowe).

Skutki wielu zagrożeń czasu pokoju są porównywalne ze skutkami wojny.

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

Większość zagrożeń nie sposób wyeliminować, zamiast się ich obawiać, należy im zapobiegać i racjonalnie myśleć o sposobach minimalizowania ich skutków.

POSTĘPOWANIE ZAPOBIEGAWCZE

 1. Identyfikacja zagrożeń
 2. Poznanie warunków w jakich zagrożenia występują oraz ich przebieg
 3. Oszacowanie siły i rozmiaru możliwych zniszczeń
 4. Oszacowanie potrzeb i możliwości ochronnych
 5. Podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych i planistycznych
 6. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych
 7. Niezbędne zakupy i inwestycje
 8. Monitorowanie zachodzących zjawisk
 9. Aktualizowanie i udoskonalanie procedur i planów
 10. Opracowanie schematów działań ratowniczych
 11. Planowanie sposobu odtwarzania zniszczonych zasobów i przywrócenie bezpieczeństwa, a także organizacja osób odpowiedzialnych

Zanieczyszczenia

Najgroźniejsze z nich to: zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza, wzrost liczby odpadów komunalnych. W rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym istotnym elementem ryzyka jest duża liczba  zakładów przemysłowych wykorzystujących substancje niebezpieczne niezbędne do produkcji. Stanowią zagrożenie w miejscach produkcji jak i na trasach przewozu.

Każdy z nas, mimo pozornej bezradności, będąc świadomym obywatelem i działając w sposób przyjazny naturze, może się przyczynić do ograniczenia, złagodzenia, a nawet zlikwidowania tych niepokojących zjawisk.

Ekstremalne warunki pogodowe

Często jesteśmy świadkami zjawisk pogodowych o ekstremalnym przebiegu, których znaczna część żyjącej obecnie populacji nie zna lub nie pamięta.

Ekstremalne temperatury, huragany, powodzie to jedne z najgroźniejszych zjawisk kryzysowych. Na nadejście silnych mrozów i obfitych opadów śniegu należy się odpowiednio przygotować. To bardzo realne zagrożenia i należy być w miarę możliwości przygotowanym na ich nadejście.

Silne mrozy, gruba pokrywa śniegu, długotrwale upały i susze są poważnymi zagrożeniami dla funkcjonowania gospodarki i gospodarstw domowych. Są także zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Należy pamiętać o stosunkowo prostych, a skutecznych sposobach dostosowania się do nieprzyjaznych warunków i przetrwania.

Silne i porywiste wiatry coraz częściej są przyczyną tragedii i zniszczeń. Racjonalne korzystanie z coraz bardziej precyzyjnych prognoz pogody to m in. podejmowanie w porę działań przygotowawczych i ochronnych.

ZIMĄ NALEŻY:

- podróżować w ciągu dnia

- unikać jazdy w pojedynkę

- słuchać komunikatów o pogodzie i stanie dróg

Przewidując dłuższą podróż trzeba zaopatrzyć się w:

telefon, suchy prowiant, wodę, termos z gorącym napojem, lampkę, łopatę, śpiwór lub koce, przewody do rozruchu silnika, łańcuchy na koła, podręczne narzędzia, wysoki poziom paliwa, apteczkę, zmiotkę do odśnieżania, mieć sprawdzony i sprawny samochód.

Zimą podczas intensywnych opadów śniegu, bardzo niskich temperatur, porywistego wiatru, w mirę możliwości pozostań w domu. Jeżeli musisz wyjść: ubierz się ciepło, pozostaw informację o celu wyjścia i przybliżoną porę powrotu, zachowaj ostrożność, bo śnieg może maskować przeszkody (np. rowy, studzienki, słupki)

W UPALNE DNI NALEŻY:

- tak długo jak to możliwe przebywać w pomieszczeniach lub miejscach osłoniętych

- osłaniać głowę

- pić dużo wody

- spożywać lekkie posiłki

- używać kremów ochronnych

- zrezygnować z prac wymagających wysiłku fizycznego

W CZASIE SILNEGO WIATRU (HURAGANU) NALEŻY:

- słuchać komunikatów i ostrzeżeń pogodowych oraz służb (radio, telewizja, lokalne)

- odciąć dopływ gazu, prądu i wody

- wygasić wszystkie paleniska

- sprawdzić stan techniczny dachu, rynien

- usunięcia z parapetów i balkonów wszystkich przedmiotów stanowiących zagrożenie

- zamknięcie okien

- uprzątnięcie obejścia wokół domu i pomieszczeń w których przebywają zwierzęta

- przygotowanie zapasu świec, baterii, latarek, apteczki

- przy bardzo silnym wietrze zejść do pomieszczeń typu piwnica, wziąć ze sobą rzeczy niezbędne w czasie ewakuacji oraz do przetrwania, a także cenne rzeczy i dokumenty

- ustawiać pojazdy z dala od drzew, słupów, obiektów w złym stanie technicznym, reklam itp.

- sprawdzenie czy bliscy i sąsiedzi przygotowują się do nadchodzącego zagrożenia

W CZASIE BURZY

- nie należy trzymać w dłoni metalowych przedmiotów

- nie należy korzystać z telefonów komórkowych

- nie należy przebywać na jeziorach i rzekach. Osoby zaskoczone przez burzę na wodzie powinny jak najszybciej dopłynąć do brzegu i poszukać schronienia (najbliższe zabudowania, przystanek itp.)

- należy unikać pojedynczych drzew, masztów, anten, linii przesyłowych

- należy poruszać się powoli, małymi krokami

POŻARY

Pożar może się zdarzyć niemal wszędzie, a skala zniszczeń bywa ogromna, jest zjawiskiem bardzo dynamicznym i stanowi śmiertelne zagrożenie dla człowieka i innych istot żywych. Warto zatem przypomnieć sobie podstawowe założenia ratownicze oraz zasady ochrony przeciwpożarowej.

Należy pamiętać, że w każdej trudnej sytuacji najważniejsze jest zachowanie spokoju, racjonalne myślenie, zdecydowane działanie i zapobieganie panice.

Walka z pożarem składa się z dwóch etapów: profilaktyki (zapobiegania) i bezpośredniego działania. Profilaktyka jest nieporównywalnie tańsza i chroni skuteczniej, bezpośrednie działanie jest trudniejsze, ryzykowne i bywa nieprzewidywalne.

Zasady profilaktyki przeciwpożarowej

 1. Materiały łatwopalne można składować wyłącznie w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach, w odpowiednich opakowaniach, w odpowiedniej ilości i we właściwych warunkach, w odpowiedniej odległości od instalacji i urządzeń gazowych/grzewczych.
 2. Korytarze, klatki schodowe, balkony i wszelkie przejścia powinny być w pełni drożne.
 3. Ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel)
 4. Nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania
 5. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody kominowe i wentylacyjne
 6. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć
 7. Nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc w pobliżu firan i innych łatwopalnych materiałów
 8. Nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów
 9. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
 10.  Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku
 11.  Zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim. Przestrzegaj terminów badania sprawności i ich legalizacji
 12.  Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które zwiększają szansę przeżycia
 13.  Naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.

Gdy pożar powstanie:

1. zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia

2. wezwij straż pożarną

3. przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te wykonuj w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu decyzji

4. jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia

5. nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne

6. nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować

7. wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy

8. gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe)

9. jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomoc

10. jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się czymś nie palnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne

11. opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

POWÓDŹ I PODTOPIENIA

Miej włączone radio w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.

Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!

W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).

Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach !!!

Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom, tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub przywiąż je do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.

W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową !!!

W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Domestos itp.

Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych - mogą być skażone.

Nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.

Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez silnego nurtu.

Po ostrzeżeniu o możliwości wystąpienia dużej powodzi, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.

Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.

Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj !!!

W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu !!!

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów:

1) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2) na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju

3) na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju

4) dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej

5) w przypadku gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

1) pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA)

2) drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO)

3) trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE)

4) czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA)

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

1) pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP)

2) drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP)

3) trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP)

4) czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP)

 

Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP) – wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP) – wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE) oraz trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP) – wprowadza się w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo

b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) oraz czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP) – wprowadza się w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

a) bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

b) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczy- pospolitej Polskiej, lub

2) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Wyższy albo niższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP mogą być wprowadzone z pominięciem stopni pośrednich.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI

W CZASIE OGŁOSZENIA EWAKUACJI

Ewakuacja ludności jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także mienia) po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia w obiektach lub zagrożonym terenie.

Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I, II, i III stopnia.

Ewakuacja I stopnia - prowadzona jest po wystąpieniu pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia miejscowego- wybuchu, awarii technicznej, chemicznej itp. w celu ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych lub znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia, ratowanie życia zwierząt oraz mienia, w tym zabytków i ważnej dokumentacji. Ponieważ ewakuacja I stopnia ma najczęściej związek z działaniami w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, do jej przeprowadzenia należy przewidzieć siły i środki podmiotów ratowniczych dysponujących o