Fundusz alimentacyjny

2020-12-23


Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

__________________________________________________________________________________________________

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w powyższej ustawie.
 • Na jej podstawie realizowane jest wsparcie materialne dla osób, które mają prawo do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, ale ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. (dowiedz się, co zrobić, gdy występuje bezskuteczność egzekucji)

 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 

 • Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryteriów ustawowych (np. kryterium dochodowego).

KOMU PRZYSŁUGUJE?

 

ILE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 

KIEDY PRZYSŁUGUJE?

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 

  • do 18 roku życia,
  • gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej - do 25 roku życia,
  • gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

 • Przyznanie prawa do świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł.

 

 • Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu (budynek Urzędu Gminy).

 

 • Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lipca danego roku.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.
   

O każdej zmianie sytuacji rodzinnej i/lub dochodowej osoba pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego winna powiadamiać GOPS przedstawiając odpowiednie dokumenty, gdyż nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Wszystkie potrzebne wnioski znajdują się w załącznikach poniżej.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl