Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu

2022-10-04


Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego informujemy, iż na terenie Gminy Pcim  utworzone zostaną 3 punkty wydawania preparatu jodku potasu po jednym w każdej naszej miejscowości. Jest to  realizacja działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia awarii elektrowni jądrowej.  W chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wydawanie tabletek mieszkańcom nastąpi tylko i wyłącznie w wypadku wystąpienia takiej awaii i przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Pcim:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu ; 32-432 Pcim 599

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży; 32-431 Stróża 1

3. Szkoła Podstawowa w Trzebuni; 32-438 Trzebunia 444

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat. Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, iż ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60. roku życia (ze względów medycznych).

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Pcim

Wyniki monitoringu Państwowej Agencji Atomistyki i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznego oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Uwaga!  Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.