Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gminapcim.pl


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gminapcim.pl

Urząd Gminy Pcimzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do gminapcim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pcim informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
  • Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Woźnica, zwoznica@pcim.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 122748050 wew. 38 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku:
Przed wejściem głównym do budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Drzwi wejściowe są automatycznie otwierane na zewnątrz.
Kasa, pełniąca również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się po prawej stronie od wejścia na parterze. Tam też znajduje się tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
Na parterze (pok. 4) znajduje się biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zostać obsłużone.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami:
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Na parterze znajduje się dostępna toaleta.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Trwają prace nad kompleksowym systemem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
W budynku są dwie przenośne pętle indukcyjne umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących. Znajdują się w Kasie na parterze i w Sekretariacie na pierwszym piętrze.
Osoby głuche mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 4) w PJM – Polskim Języku Migowym na poziomie zaawansowanym oraz z pomocy Pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa również w PJM na poziomie podstawowym (pok. 15).

Aplikacje mobilne

  • Kiedy śmieci - https://kiedysmieci.info

Dodatkowe informacje

  • W 2023 roku strona internetowa gminapcim.pl przejdzie modernizację
NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl