Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Gminy Pcim


Wstęp deklaracji
Urząd Gminy Pcim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Pcim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej: https://www.gminapcim.pl, www.pcim.pl, www.stroza.pl, www.trzebunia.pl, www.kliszczacy.pl, www.kliszczacy.eu.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 122748050
Fax: +48 122748754
E-mail: info@pcim.pl
Adres korespondencyjny: Pcim 563, 32-432 Pcim

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Strona internetowa Gminy Pcim jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pcim informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
- Zamieszczone nagrania z posiedzenia Rady Gminy Pcim nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są protokoły.
- Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pcim informacje, niektóre w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie internetowej Gminy Pcim
Strona internetowa Gminy Pcim posiada następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- mapa strony

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2019-12-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Pcim

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zofia Woźnica
e-mail: zwoznica@pcim.pl
Telefon: 12 2748050 wew. 38

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
W zakresie dostępności architektonicznej:
- rampa podjazdowa na parter budynku, drzwi automatycznie otwierane
- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - tablice informacyjne, informacja w kasie na parterze budynku
- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
-  zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio z informacji w kasie na parterze budynku o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl