Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Gminy Pcim


Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Gminy Pcim

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Pcim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Pcim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej: https://www.gminapcim.pl, www.pcim.pl, www.stroza.pl, www.trzebunia.pl, www.kliszczacy.pl, www.kliszczacy.eu.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 122748050
Fax: +48 122748754
E-mail: info@pcim.pl
Adres korespondencyjny: Pcim 563, 32-432 Pcim

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Strona internetowa Gminy Pcim jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pcim informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
  • Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów

Ułatwienia na stronie internetowej Gminy Pcim

Strona internetowa Gminy Pcim posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podświetlenie linków
  • zwiększanie odstępów między tekstem
  • ustawianie wysokości linii

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-12-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Pcim
Deklarację zaktualizowano 2022-03-31

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Zofia Woźnica
e-mail: zwoznica@pcim.pl
Telefon: 12 2748050 wew. 38

Procedura wnioskowo-skargowa:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Woźnica, zwoznica@pcim.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 2748050, w. 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wskazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Przed wejściem głównym do budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Drzwi wejściowe są automatycznie otwierane na zewnątrz.
Kasa, pełniąca również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się po prawej stronie od wejścia na parterze. Tam też znajduje się tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
Na parterze (pok. 4) znajduje się biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zostać obsłużone.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami
W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Na parterze znajduje się dostępna toaleta.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Trwają prace nad kompleksowym systemem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
W budynku jest przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niedosłyszących. Znajduje się w Kasie na parterze.
Osoby głuche mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 4) w PJM – Polskim Języku Migowym na poziomie zaawansowanym oraz z pomocy Pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa również w PJM na poziomie podstawowym (pok. 15)

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl