Czyste powietrze


Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gmnie Pcim - wspiera w zakresie udzielania informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków opartych o Program Czyste Powietrze: Karolina Wandas, tel. 12 27 48 050 wew. 18, e-mail: kwandas@pcim.pl

Ekodoradca: Maciej Pandyra, tel. 12 27 48 050 wew. 13, e-mail: ekodoradca@pcim.pl

Ochrona powietrza:

Program Czyste Powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/

Uchwała antysmogowa
http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Programu ochrony powietrza dla Małopolski
https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wyjasnienia/

Program Ochrony Powietrza dla Gminy Pcim
https://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,1757155,uchwala-nr-xiv1162020-rady-gminy-pcim-z-dnia-28-stycznia-2020r-w-sprawie-uchwalenia-programu-ochrony.html

 


 

CZYSTE POWIETRZE - PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW w Krakowie
- Zachęcamy do przejrzenia i skorzystania z oferty

 


 

Poniższy Widżet informuje o aktualnej jakości powietrza, prognozach oraz komunikatach o alarmach smogowych ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 


Czujnik Airly - sensor zanieczyszczenia powietrza mierzy poziom stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Sensor jakości powietrza ma charakter edukacyjny a uzyskane za jego pomocą dane ukazują aktualny stan powietrza.

Aktualna wizualizacja danych dla Gminy Pcim dostępna jest pod adresem:
https://airly.eu/map/pl/#49.7523843117,19.9698078632,i3413


 

OBOWIĄZYWANIE ZAKAZU EKSPLOATACJI KOTŁÓW- NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Informacja o ograniczeniach i zakazach dotyczących eksploatacji kotłów i kominków na paliwa stałe:
węgiel i drewno

Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski (z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych, czyli węgla i drewna.                  

WAŻNIEJSZE OGRANICZENIA ZAWARTE W W/W UCHWALE:
- od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje zakaz montażu nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
Osoby, które budują nowy budynek i instalują  w nim nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy w istniejących budynkach, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
- od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Dodatkowo wprowadzony został zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe.
- do końca kwietnia 2024 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno (zainstalowanych przed dniem 1 lipca 2017 r.),tzn. tych kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012).
- do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły (zainstalowane przed dniem 1 lipca 2017 r.), które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
- kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane i były zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.
- kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80% (zainstalowane przed dniem 1 lipca 2017 r.), od kwietnia 2024 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.
- od 1 maja 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju opałowego, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.
Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 

Tu możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości. Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, wybierz temat Naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę


ARCHIWUM

Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego
„Czyste Powietrze - Zdrowe Życie”

1. Organizator: Wójt Gminy Pcim Piotr Hajduk. Strona konkursu: https://gminapcim.pl/czystepowietrze

2. Cele konkursu:
• Promowanie założeń uchwały antysmogowej dla Małopolski dotyczących obszaru Gminy Pcim (odnośnik:
http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa)
• Promowanie możliwości jakie daje Program Czyste Powietrze i Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze utworzony w Gminie Pcim (odnośnik do programu:
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz odnośnik do informacji o punkcie konsultacyjnym: https://gminapcim.pl/czystepowietrze)
• Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
• Promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska.

3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do szkół z terenu Gminy Pcim. Zgłoszenia przyjmowane są od całych klas 4-8 (praca zbiorowa całej klasy lub kilku uczniów którzy utworzyli 1 grupę konkursową w ramach klasy). 1 klasa może dokonać tylko 1 zgłoszenia.

4. Zasady konkursu:
• Każda zgłoszona do konkursu klasa lub jedna grupa z klasy przygotowuje prezentację np. w programie PowerPoint lub filmik dotyczące tematyki związanej z czystym powietrzem w oparciu o cele przedstawione w punkcie „2” Regulaminu (słowa kluczowe: uchwała antysmogowa, punkt konsultacyjny, wymiana pieców, program Czyste Powietrze, CEEB – Centralna Baza Emisyjności Budynków, ekodoradca).
• Maksymalny czas trwania prezentacji lub filmiku: 3 minuty.
Termin zgłoszenia: do 10 maja 2022 r. za pomocą udostępnionego formularza:
https://gminapcim.pl/zgloszenia-czyste-powietrze
• Termin przesłania prac: do 27 maja 2022 r. na adres e-mail ekodoradca@pcim.pl lub za pośrednictwem preferowanego portalu do przesyłania plików (po wcześniejszej informacji na ww. e-maila) lub osobiście np. na pendrive do Urzędu Gminy Pcim - pokój 27. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów z przesłaniem prezentacji/filmiku należy kontaktować się z: Maciej Pandyra tel. 12 27 48 050 wew. 13, e-mail: ekodoradca@pcim.pl
Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród: 1 czerwca 2022 r.
Planowane nagrody dla laureatów konkursu:
- I miejsce – bezprzewodowe słuchawki douszne
- II miejsce – przenośny głośnik lub Power bank
- III miejsce – kubek, długopis

5. Dane osobowe:
Uczestnictwo w konkursie wiąże się ze zgodą na upublicznienie wizerunku i danych uczestników na stronie internetowej i portalach Urzędu Gminy Pcim oraz w mediach i prasie w celu informacji i promocji prowadzonej przez Urząd Gminy Pcim. Uczestnicy oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do prezentacji/filmiku i przenoszą je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania. Uczestnicy Oświadczają, że przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl