CAŁKOWITY ZAKAZ WYPALANIA TRAW


CAŁKOWITY ZAKAZ WYPALANIA TRAW, LASÓW, ŁĄK

I POZSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH !

   Mając na uwadze nasilającą się w okresie wiosennym liczbę pożarów, która spowodowana jest wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych - przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest zabronione
i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

KARY DLA PODPALACZY

►Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.Dz.U.2018 poz.1614

z późn. zm.):" Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów."

► Zgodnie z treścią art. 131 pkt. 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Kto(…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.”

►  Zgodnie treścią z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. 2018 poz.2129
z późn.zm.):„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24§ 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

►  Zgodnie treścią z art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny( tj. Dz.U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.):  „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

ZAGROŻENIA

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia oraz braku dostępu tlenu.

Dym powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych
w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Nierzadko również ogień przenosi się na sąsiednie zabudowania co skutkuje zniszczeniem mienia i utratą dorobku całego życia.

Pożary traw powodują spustoszenie dla flory i fauny.

Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki

i inne drobne gryzonie).

Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, saren, jeleni czy dzików.

Prosimy o rozwagę i niewypalanie traw i to nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe.

ZANIM PODPALISZ, ZASTANÓW SIĘ CZY PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ NIE NARAZISZ ZDROWIA

I ŻYCIA SWOJEGO ORAZ INNYCH.

 

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI
mapa strony

Urząd Gminy Pcim - 32-432 Pcim 563

tel. (012)274-80-50 - fax (012) 274-87-54 - email: info@pcim.pl